کاندیداهای هیأت مدیره (بر اساس حروف الفبا)

ردیف

نام و نام خانوادگی

رزومه و دیدگاه

1

دکتر بهروز اسدی

مشاهده روزمه و دیدگاه

2

دکتر حسین افضلی بغدادآبادی

مشاهده روزمه و دیدگاه

3

دکتر منصور باقری

مشاهده روزمه و دیدگاه

4

دکتر بهشید بهادرزاده قندهاری

مشاهده روزمه و دیدگاه

5

دکتر محمود داودی

مشاهده روزمه و دیدگاه

6

دکتر مریم رحمانی

مشاهده روزمه و دیدگاه

7

دکتر مرتضی شریف زادگان

مشاهده روزمه و دیدگاه

8

دکتر عصمت شهیدی

مشاهده روزمه و دیدگاه

9

دکتر منصوره همتیان

مشاهده روزمه و دیدگاه

کاندیداهای بازرس (بر اساس حروف الفبا)

1

دکتر آزاده قاسم زاده کاشانی

مشاهده روزمه و دیدگاه

2

دکتر مقصود کسرائی

مشاهده روزمه و دیدگاه