سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 1 اسفند 1397
 1. عملکـرد کمیسیـون انجمـن‌های علـمی گـروه پزشکی
 2. احکام دیوان عدالت اداری
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 2 اسفند 1397
 1. اطلاعیه شماره 26
 2. کمیته انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران
 3. در مملکتی که برای رسیدگی به تخلف احتمالی انجمن های علمی (نهادهای مدنی) از فعالیت علمی آنها جلوگیری می کنند
اخبار مر بوط به روز شنبه 4 اسفند 1397
 1. اطلاعیه 29
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 5 اسفند 1397
 1. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول انجمن دندانپزشکی ایران
 2. جلسه مجمع عمومی عادی انجمن دندان‌پزشکی ایران
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 6 اسفند 1397
 1. برگزاری انتخابات الکترونیک و تغییرات اساسنامه 96/12/03
 2. پیام برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده سال 1393/9/13
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 8 اسفند 1397
 1. رد صلاحیت دکتر باقر شهنی زاده از انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران! سناریوی برنامه ریزی شده باهدف حذف رقبا، عین استبداد است!
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 9 اسفند 1397
 1. مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی دندانپزشکی ایران در تاریخ 1397/07/26 ، با موضوع اصلاح برخی از مواد اساسنامه تشکیل گردید!
 2. مهلت عضویت در انجمن علمی دندانپزشکی ایران را تا 48 ساعت قبل از انتخابات تمدید کنید!
 3. نحوه عضویت و شرکت در انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ایران
اخبار مر بوط به روز شنبه 11 اسفند 1397
 1. برنامه پیشنهادی جهت پیش برد اهداف انجمن علمی دندان پزشکان ایران
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 12 اسفند 1397
 1. اطلاعیه شماره 36
 2. مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن صنفی دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 13 اسفند 1397
 1. تخلفات کمیته انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران تا کنون
 2. مسیر یک شکایت از کمیته انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران به کجا ختم می شود!
 3. اطلاعیه 39
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 19 اسفند 1397
 1. کمیته امور خیریه
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 20 اسفند 1397
 1. ائتلاف هم اندیشی برای تغییر و تحول در آینده انجمن دندانپزشکی ایران
 2. فهرست برنامه های پیشنهادی: دکتر رامین آغنده کاندیدای هیأت مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران
 3. کاندیدا
 4. فهرست برنامه های پیشنهادی: دکتر علیرضا فروزنده کاندیدای هیأت مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران
 5. فهرست برنامه های پیشنهادی: دکتر امیر هوشنگ دقایقی کاندیدای هیأت مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران
 6. رزومه دکتر ذبیح اله واحدی کاندیدای هیأت مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 21 اسفند 1397
 1. تایید صلاحیت دکتر باقر شهنی زاده
 2. آینده دندانپزشکی با رأی به گروه "هم اندیشی برای تغییر و تحول"
 3. بیانیه شماره یک گروه هم اندیشی برای تغییر و تحول
 4. تایید صلاحیت دکتر باقر شهنی زاده
 5. فهرست برنامه های پیشنهادی دکتر تکتم جلایر
 6. کاندیدای مورد حمایت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 22 اسفند 1397
 1. فهرست برنامه های پیشنهادی: دکتر ابراهیم جوادی نژاد کاندیدای هیأت مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران
 2. فهرست برنامه های پیشنهادی: دکتر سید حسین مقدادی کاندیدای هیأت مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران
 3. فهرست برنامه های پیشنهادی: دکتر آرش رحیمی کاندیدای هیأت مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران
 4. فهرست برنامه های پیشنهادی: دکترسیدعلی سیدین کاندیدای هیأت مدیره انجمن علمی دندانپزشکی ایران
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 27 اسفند 1397
 1. سال 1398 مبارک باد