سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 3 بهمن 1397
 1. برگزاری هفته پنجم هجدهمین دوره جامع ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 2. آغاز ثبت نام نوزدهمین دوره جامع ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 3. نوزدهمین دوره جامع ایمپلنت
 4. هفدهمین دوره جامع زیبایی
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 9 بهمن 1397
 1. اطلاعیه شماره 20
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 10 بهمن 1397
 1. طومار اعتراضی همکاران دندانپزشک
 2. اطلاعیه شماره 21
 3. اطلاعیه شماره 22
اخبار مر بوط به روز شنبه 20 بهمن 1397
 1. اطلاعیه
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 21 بهمن 1397
 1. انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران
 2. آیین نامه اجرایی انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی
 3. طبق جدول آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت (در صفحه 5)
 4. تغییرات اساسنامه
 5. برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن دندان پزشکی ایران تغییرات اصلاحیه اساسنامه
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 23 بهمن 1397
 1. کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
 2. آگهی ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکی ایران
 3. مصوبات کمیسیون، نفوذ خارق العاده شاکیان و سرنوشت انجمن عمومی
 4. بررسی تغییرات اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 25 بهمن 1397
 1. پرسلن لامینیت ونیر
 2. آشنایی با مواد و متریال فول سرام
 3. اطلاعیه شماره 23