سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 1 مرداد 1397
 1. کنترل عفونت
اخبار مر بوط به روز جمعه 5 مرداد 1397
 1. جلسه پنجم
اخبار مر بوط به روز شنبه 6 مرداد 1397
 1. بیانه پایانی
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 18 مرداد 1397
 1. برنامه یک روزه افزایش طول تاج دندان
 2. چهارمین جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران در تـاریخ بیست و دوم تیـرماه 1397 برگـزار شـد
اخبار مر بوط به روز جمعه 19 مرداد 1397
 1. جلسه ششم
 2. برنامه جـامـع یک روزه جـراحی دنـدان عقـل
 3. برنامه جـامـع یک روزه جـراحی دنـدان عقـل
اخبار مر بوط به روز شنبه 20 مرداد 1397
 1. اطلاعیه شماره 8
 2. اطلاعیه شماره 9
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 21 مرداد 1397
 1. نامه اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی تهران به وزیر محترم بهداشت
 2. نامه اعتراض کمپین
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 22 مرداد 1397
 1. اطلاعیه شماره 11
 2. اطلاعیه شماره 10
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 24 مرداد 1397
 1. اطلاعیه شماره 13
 2. اطلاعیه شماره 12
 3. اطلاعیه شماره 14
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 25 مرداد 1397
 1. نامه انجمن به اداره تجهیزات
 2. نامه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به اداره تجهیزات
اخبار مر بوط به روز شنبه 27 مرداد 1397
 1. fresh socket
 2. Sinus Lifting
 3. پیشنهادات انجمن
 4. برنامه اولین همایش صنفی
 5. Sinus Lifting
 6. fresh socket
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 30 مرداد 1397
 1. جلسه هفتم