سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز جمعه 1 تیر 1397
 1. گزارش برنامه دو روزه جامع ونیر کامپوزیت
اخبار مر بوط به روز شنبه 2 تیر 1397
 1. پانزدهمین جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 2. گـزارش برنامه دوروزه زیبایی ویژه سرامیک ها در دندانپزشکی
 3. اولین جلسه کمیته راهبردی صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 4 تیر 1397
 1. برنامه دوروزه فشرده ایمپلنت پیشرفته انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 6 تیر 1397
 1. کمیته های راهبردی
 2. ویدیوهای سینوس لیفتینگ
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 7 تیر 1397
 1. گزارش برنامه دو روزه پیشرفته ایمپلنت
اخبار مر بوط به روز جمعه 8 تیر 1397
 1. دومیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی)
اخبار مر بوط به روز شنبه 9 تیر 1397
 1. برنامه دوروزه جامع طراحی لبخند و اکلوژن در استتیک
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 13 تیر 1397
 1. مکـاتبه انجمـن دندانپزشـکان عمـومی ایران با معاونت محترم غذا و دارو
 2. مکـاتبه انجمـن دندانپزشـکان عمـومی ایران با اداره کـل تجهیـزات پزشـکی
 3. مکـاتبه انجمـن دندانپزشـکان عمـومی ایران با اتحـادیه صنـف تهیـه و توزیـع کننـدگان مـواد و تجهیـزات دندانپزشـکی
 4. مکـاتبـات انجمـن دندانپزشـکان عمـومی ایران
اخبار مر بوط به روز جمعه 15 تیر 1397
 1. جلسه کمیته مشترک انجمن دندانپزشکان عمومی ایران و اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی
اخبار مر بوط به روز شنبه 16 تیر 1397
 1. سومین جلسه کمیته راهبردی (صنفی)
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 18 تیر 1397
 1. اطلاعیه شماره 1
 2. اطلاعیه شماره 3
 3. اطلاعیه شماره 2
 4. اطلاعیه شماره 4
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 19 تیر 1397
 1. آغاز نشست خبری
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 20 تیر 1397
 1. ثبت نام همایش
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 21 تیر 1397
 1. اطلاعیه شماره 5
اخبار مر بوط به روز جمعه 22 تیر 1397
 1. جلسات کمیته راهبردی انجمن
اخبار مر بوط به روز شنبه 23 تیر 1397
 1. برنامه علمی
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 25 تیر 1397
 1. اطلاعیه شماره 6
 2. اطلاعیه شماره 7
 3. سلامت دهان، ضرورت ملی