سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397
 1. برنامه بازآموزی های مدون مورخ 13 , 14 اردیبهشت ماه 97
اخبار مر بوط به روز شنبه 22 اردیبهشت 1397
 1. برنامه بازآموزی های مدون مورخ 20و 21 اردیبهشت ماه 97
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1397
 1. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحمید ظفرمند اظهار کرد
 2. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مهدی نصیبی
 3. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خوشنویسان
 4. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نیره امینی، اظهار کرد
 5. خدمانت رفاهی
 6. برنامه بازآموزی های مدون مورخ 27 و 28 اردیبهشت ماه 97
 7. گزارش مدون جراحی 4 مورخ 13 اردیبهشت ماه 97
 8. گزارش مدون ترمیمی 4 مورخ 14 اردیبهشت ماه 97
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397
 1. مسابقه سلامت دهان ویژه همایش سراسری سلامت دهان
 2. واگذاری ساعت مچی
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
 1. جلسـه مشتـرک هیـات مدیره
اخبار مر بوط به روز شنبه 29 اردیبهشت 1397
 1. گزارش مدون پریو2 مورخ 27 اردیبهشت ماه 97
 2. برنامه بازآموزی های مدون مورخ 3و 4 خردادماه 97
 3. گزارش مدون ایمپلنت 1 مورخ 28اردیبهشت ماه 97