سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 5 مهر 1394
 1. باز آموزی مدون اندودانتیکس (1) مورخ 9 مهرماه 1394
 2. بازآموزی مدون ترمیمی (2) مورخ 9 مهرماه 1394
 3. بازآموزی مدون پروتز کامل (پروتز 1 و 2) مورخ 10 مهرماه 1394
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 9 مهر 1394
 1. برگزاری بازآموزی مدون ترمیمی (1)
اخبار مر بوط به روز جمعه 10 مهر 1394
 1. بازآموزی اندودانتیکس(1)
 2. تحول کاربردی در برگزاری دوره جامع انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 3. دست آوردهای بزرگ دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 4. دست آوردهای بزرگ دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 5. پیام‌های مدیران شورای برگزاری دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در افتتاحیه آن
 6. پیام‌های مدیران شورای برگزاری دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در افتتاحیه آن
اخبار مر بوط به روز شنبه 11 مهر 1394
 1. فهرست کامل بازآموزی های مدون سه ماهه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 12 مهر 1394
 1. هفتمین دوره جامع اندو در آبان ماه 1394
 2. هشتمین دوره جامع زیبایی 16 و 17 مهر ماه 1394
 3. سیزدهمین دوره جامع ایمپلنت 23 و 24 مهر ماه 1394
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 13 مهر 1394
 1. بازآموزی مدون پروتز (1و2 )
 2. بازآموزی مدون بیماری‌های دهان و دندان (1) (کارگاه نسخه نویسی)
 3. بازآموزی مدون ارتودنسی (1)
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 14 مهر 1394
 1. بازآموزی مدون رادیولوژی
 2. سومین دوره جامع لیزر در آبان ماه 1394
اخبار مر بوط به روز شنبه 18 مهر 1394
 1. اولین هفته هشتمین دوره جامع انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار گردید.
 2. دوره های جامع انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 20 مهر 1394
 1. بازآموزی مدون ترمیمی (3)
 2. بازآموزی مدون پاتولوژی (1)
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 21 مهر 1394
 1. بازآموزی مدون جراحی (1)
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 27 مهر 1394
 1. برگزاری هفته دوم هشتمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 2. سومین دوره جامع لیزر آبان ماه 1394
 3. اساتید سومین دوره جامع لیزر
 4. هفتمین دوره جامع اندو آبان ماه 1394