سه شنبه 19 آذر 1398
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394
 1. برگزاری جلسه شورای مشاوران دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز جمعه 4 اردیبهشت 1394
 1. گزارش جلسه شورای مشاوران علمی دهمین کنگره
 2. گزارش برگزاری هفته اول زیبایی
 3. گزارش برگزاری هفته اول زیبایی
 4. گزارش جلسه شورای مشاوران علمی دهمین کنگره
اخبار مر بوط به روز شنبه 5 اردیبهشت 1394
 1. گزارش برگزاری هفته اول اندو
 2. گزارش برگزاری هفته اول اندو
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 6 اردیبهشت 1394
 1. متوسط درآمد پزشکان متخصص در ایران ۱۲.۵ میلیون تومان است/ متوسط درآمد پرستاران ۲.۴ میلیون
 2. رقابت ۱۴ هزار و ۸۶۳ پزشک در آزمون دستیاری/ زمان توزیع کارت؛ دوشنبه
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 13 اردیبهشت 1394
 1. پروژه مسکونی ونوس
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 14 اردیبهشت 1394
 1. فراخوان مقاله دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 2. فراخوان مقاله دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 15 اردیبهشت 1394
 1. دبیران مشاور علمی دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 2. دبیران مشاور علمی دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394
 1. گزارش جلسه تخصصی گروه اندو کنگره دهم
 2. گزارش جلسه تخصصی گروه اندو کنگره دهم
 3. گزارش جلسه تخصصی گروه ترمیمی کنگره دهم
 4. گزارش جلسه تخصصی گروه جراحی کنگره دهم
 5. گزارش جلسه تخصصی گروه پروتز کنگره دهم
 6. گزارش جلسه تخصصی گروه ترمیمی کنگره دهم
 7. گزارش جلسه تخصصی گروه جراحی کنگره دهم
 8. گزارش جلسه تخصصی گروه پروتز کنگره دهم
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394
 1. نامه آقای دکتر علی اصغر پیوندی رئیس نظام پزشکی تهران پیرامون سریال در حاشیه