یکشنبه 04 اسفند 1398
جلسات کمیته راهبردی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

جلسات کمیته راهبردی انجمن


جلسـات کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران


نظـرات حقـوقی  دکتـر ذبیـح اله واحـدی، دندان پزشـک و قـاضی دادگستـری
 در مـورد موضـوعات مختـلف حـوزه دندان پزشـکی
جهت مشاهده  نظرات لطفاً اینجا را کلیک فرمایید.

 

اولیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ یـکم تیـرماه 1397 برگزار شد

دومیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ هشتـم تیـرماه 1397 برگـزار شد

سومیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تـاریخ پانـزدهـم تیـرماه 1397 برگـزار شـد

 

چهارمین جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تـاریخ بیست و دوم تیـرماه 1397 برگـزار شـد

پنجمین  جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تـاریخ پنجم مردادماه 1397 برگـزار شـد

ششمین   جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تـاریخ نـوزده  مردادماه 1397 برگـزار شـد

هفتمین   جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تـاریخ بیست و ششم  مردادماه 1397 برگـزار شـد

هشتمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ سی و یکم مـرداد ماه 1397 برگـزار ش
د

نهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ نهـم شهـریور ماه 1397 برگـزار شد

دهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ شانزدهم شهـریور ماه 1397 برگـزار شد

یازدهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ بیست و سوم شهـریور ماه 1397 برگـزار شد

دوازدهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ شش مهـرماه 1397 برگـزار شد

سیزدهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ سیزدهم مهـرماه 1397 برگـزار شد

چهاردهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ بیست مهـرماه 1397 برگـزار شد

پانزدهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ بیست و هفت مهـرماه 1397 برگـزار شد

شانزدهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
در تاریخ چهـار آبـان ماه 1397 برگـزار شد

هفدهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
یازدهم  آبـان ماه 1397 برگـزار شد

هجدهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
دوم آذر ماه 1397 برگـزار شد

نوزدهمیـن جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
دوم آذر ماه 1397 برگـزار شد

بیستمین جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
یازدهم مردادماه 1398 برگـزار شد

بیست و یکمین جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
بیست و پنج مردادماه 1398 برگـزار شد

بیست و دومین جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
پانزده شهریورماه 1398 برگـزار شد


بیست و سومین جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنـفی) انجـمن دندانپزشـکان عمـومی ایران
پنجم مهرماه 1398 برگـزار شد

بیست و چهـارمیـن جلسـه کمیته راهبـردی (صنـفی)
انجـمن دندانپـزشـکان عمـومی ایـران
(98/07/19)
بیست و پنجمیـن جلسـه کمیته راهبـردی (صنـفی)
انجـمن دندانپـزشـکان عمـومی ایـران
(98/08/03)
بیست و ششمین جلسـه کمیته راهبـردی (صنـفی)
انجـمن دندانپـزشـکان عمـومی ایـران
(98/08/17
)

 

   1397/4/22 12:25


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )