دوشنبه 22 مهر 1398
فرم انتخاب موضوعات کنگره دهم
انتخاب رشته و موضوعات مورد نظر
اندو :
















پروتز :


















پریو :











ترمیمی :
























اطفال :












لیزر :






رادیو :








جراحی :












موضوع پیشنهادی شما :
مشخصات فردی
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید, بدیهی است هرگونه تضاد بین اطلاعات ارسالی شما در این بخش با اطلاعات شناسنامه ای تان موجب ابطال و عدم بررسی اطلاعات این فرم می باشد.
* نام و نام خانوادگی :
* شماره نظام :
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید, بدیهی است از این اطلاعات جهت ارتباطات بعدی سایت با شما استفاده خواهد شد و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد
* تلفن همراه :
* پست الکترونیک :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :