چهارشنبه 15 تیر 1401
فرم دعوت از سخنران- اخلاق حرفه ای در دندانپزشکی
اطلاعات فردی
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره نظام پزشکی :
* کد ملی :
* تلفن همراه با صفر :
* سال تولد :
* دندانپزشک عمومی/متخصص :
* نام استان :
* نشانی :
* تلفن مطب با پیش شماره :
* ایمیل :
* * لطفا شماره ردیف موضوعات موردنظر از عناوین ذیل و موضوعات پیشنهادی خود را در باکس زیر وارد نمائید :
* عضو هیات علمی دانشگاه :
       
انتخاب موضوعات سخنرانی

لطفا از لیست ذیل، شماره گزینه های موردنظر در ابتدای هر عنوان را
با خط تیره در کادربالا وارد نمائید

 
عنوان برنامه : اخلاق حرفه ای در دندانپزشکی       کد: 331511166
 مقدمه، فلسفه و اصول اخلاق پزشکی
1- مبانی اخلاق پزشکی
2- ضرورت یادگیری اخلاق پزشکی
3- اصول چهارگانه اخلاق پزشکی
4- مبانی توصیه های اخلاق پزشکی
 اصول و تعهدات اخلاق حرفه ای
5- آشنایی با حرفه کسب و کار
6- تعهدات حرفه ای در پزشکی
7- اصول اخلاق حرفه ای
 رضایت آگاهانه و برائت
8- ویژگیهای یک رضایت نامه و برائت نامه
9- رضایت نامه در گروه های خاص
 رازداری و حقیقت گویی
10- مفهوم راز در تاریخچه پزشکی بیمار
11- موارد نقض رازداری
 ارتباط دندانپزشک با بیمار، همراهان و همکاران
12- انواع ارتباط با بیمار
13- نحوه تعامل با همکاران و همراهان بیمار
 تعارض منافع
14- تعریف تعارض منافع و مصاديق آن
15- نحوه برخورد با تعارض منافع
 مسئولیت خطاء و قصور پزشکی
16- مفهوم مسئولیت ، خطا و قصور پزشکی
17- اخلاق و قانون در مواجهه با خطا وقصور
18- راههای پیشگیری از خطا و قصور
 

 
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :