رزومه و دیدگاه دکتر پریوش نصیری

💠دکتر پریوش نصیری
💠دکترای حرفه ای دندانپزشکی
💠کاندیدای هیأت مدیره انتخابات شعبه فارس(شیراز)
💠انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

💢در این دوره نایب رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه فارس هستم
💢مسئول خیریه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه فارس
💢هیأت اجرایی کنگره های انجمن عمومی دندانپزشکان ایران شعبه فارس از سال ۹۷
💢 مسئول روابط عمومی در کنگره ها و گروه واتساپی دندانپزشکان عمومی فارس
💢دد تعاونی دندانپزشکان چندین دوره بازرس و دو دوره عضو هیأت مدیره هستم