رزومه و دیدگاه دکتر ناصر عباسی

💢از سال 1369 کارمند دانشگاه علوم پزشکی جهرم
💢از سال 1381 کارشناس مسئول دهان و دندان و رئیس اداره دندانپزشکی دانشگاه جهرم بوده اند.
💢در حال حاضر کارشناس پزشکی قانونی جهرم در زمینه دهان و دندان
و پزشک معتمد دانشگاه می باشند.
💢 در شورای حل اختلاف نظام پزشکی جهرم بعنوان صلح یار دادگستری جهرم فعالیت دارند.
💢مدیر مؤسس و مسئول فنی کلینیک نور جهرم