رزومه و دیدگاه دکتر مهدی قاسمی

💢عضو هیأت اجرایی و مسئول تشریفات کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه فارس
💢عضو هیأت مدیره نظام پزشکی لار از سال 1400

💢مدرس اسبق دانشکده بهداشت دهان و دندان