رزومه و دیدگاه دکتر سیدمحمدحسن انوشه

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

عضو هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه فارس در دو نوبت