رزومه و دیدگاه دکتر مهناز نیکنام

فارغ التحصیل ۸۵
مدیر اجرایی دفتر مجله دندانپزشکی ۸۵ تا ۸۶
مدیر اجرایی کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی شعبه فارس سال ۹۵
مدیر عامل تعاونی دندانپزشکان فارس ۹۸ تا ۱۴۰۱