رزومه و دیدگاه دکتر علی اکبر زندی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

💢فارغ التحصیل سال 1367 از دانشکده دندانپزشکی شیراز
💢حدود یکسال پس از فارغ التحصیلی عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی شیراز
💢حدود 3 سال مربی و عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد شیراز
💢حدود 8 سال رئیس اداره دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
💢حدود 2 سال مسئول واحد پژوهشی معاونت درمان دانشگاه علوم پرشکی شیراز
💢حدود یک سال مسئول واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
💢دو دوره رئیس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه فارس
💢یک دوره نایب رئیس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه فارس

💢مسئول برگزاري چندين همايش و سمپوزيوم و سمينار علمي در شيراز از سال ١٣٩٣