رزومه و دیدگاه دکتر حبیب اله کاظمی

فارغ التحصيل سال ١٣٨٨از دانشگاه دولتى داكا
بعد از گذراندن دوره تكميلى در دانشگاه شيراز از سال ١٣٨٠ درشيراز مشغول فعاليت هستم
ار سال ١٣٨٥ در شيراز كلينيك تأسيس كردم وموسس ومشغول ميباشم
از سال ١٣٩٣ بعنوان معتمد بيمه ميباشم و دارايى پروانه ارزياب خسارا ت از بيمه مركزى ميباشم
فارغ التحصيل سال ١٣٧٨ از داكا