رزومه و دیدگاه دکتر جهانگیر حسینی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
عضو هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران فارس از بدو تاسیس
عضو هیات مدیره جامعه دندانپزشکان فارس یک دوره
شورای حل اختلاف اداره کار دو دوره
علاقه به کار صنفی علمی