رزومه و دیدگاه دکتر زهره لردان

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

فارغ تحصیل دانشکده دندانپزشکی شیراز در سال ۱۳۸۲

؛سابقه کار در درمانگاه غرب تهران در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ ؛

مشغول کار در مطب در استان ایلام در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

کار در کلینیک تخصصی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ؛

مشغول به کار در مطب در شیراز از سال ۱۳۹۲ ‌

همچنین در حال حاضر مسئول مجتمع دندانپزشکی موسی بن جعفر می‌باشم .