رزومه و دیدگاه دکتر محبوبه افشارزاده

رزومه
۴سال عضو بازرس تعاونی دندانپزشکان فارس
۲سال عضو هیات مدیره تعاونی دندانپزشکان فارس

بیان دیدگاه ها و اهداف:
_در جهت پیشبرد نیازها و اهداف و حمایت از دندانپزشکان فارس در چهارچوب و ضوابط قانون
_ارایه پیشنهادات سازنده