رزومه و دیدگاه دکتر قربانعلی دهقانی

رزومه و بیان دیدگاه ها و اهداف:

رزومه:
• 33 سال به عنوان کارشناس خبره حوزه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
• 2 دوره بازرس تعاونی دندانپزشکان فارس
• 3 دوره رئیس هیئت مدیره تعاونی دندانپزشکان فارس

دیدگاه :
• ارائه خدمات صنفی در جهت حل مشکلات و فعالیتهای آموزشی همکاران در سطح استان