روزمه و دیدگاه دکتر عصمت شهیدی نوقابی

💠دکتر عصمت شهیدی نوقابی
💠کاندیدای هیأت مدیره انتخابات شعبه خراسان رضوی
💠انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

💢دو دوره عضو هیأت مدیره نظام پزشکی
💢دو دوره عضو هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه خراسان
💢دو دوره عضو هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران شعبه خراسان
💢دو دوره عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی
💢عضو هیأت مدیره آسایشگاه معلولین فیاض بخش
💢رئیس هیأت مدیره انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه مشهد
💢سه دوره عضو هیأت بدوی نظام پزشکی