رزومه و دیدگاه دکتر آزاده قاسم زاده کاشانی

دکتر آزاده قاسم زاده کاشانی
💠کاندیدای بازرس انتخابات شعبه خراسان رضوی
💠انجمن دندانپزشکان عمومی ایران