رزومه و دیدگاه دکتر حسین افضلی بغداد آبادی

رزومه دکتر حسین افضلی:

 فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی شاهد تهران ۱۳۷۷