فرم کاندیداتوری انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه مازندران(تنکابن)

🔵همکار گرامی با توجه به اهمیت انتخابات برای داشتن یک نهاد مدنی سازنده، مسئول و موظف در انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه مازندران(تنکابن) شرکت کنیم.