مصاحبه با دبیران مشاور علمی کنگره پانزدهم

🔵 مصاحبه دکتر باقر شهنی زاده با :
🔹دکتر اروند مالک
🔹دبیر علمی پانزدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

🔵 مصاحبه دکتر باقر شهنی زاده با :
🔹دکتر آرش رحیمی
🔹دبیر مشاور علمی لیزر پانزدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

🔵 مصاحبه دکتر باقر شهنی زاده با :
🔹دکتر امیر فیاض
🔹دبیر مشاور علمی پروتز پانزدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

🔵 مصاحبه دکتر باقر شهنی زاده با :
🔹دکتر صابر سید گوگانی
🔹دبیر مشاور علمی ارتودنسی پانزدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران