وبینار سمپوزیوم دندانپزشکی کودکان– 12مردادماه ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
دندانپزشکی کودکان (صدمات وارده بر نسوج نگهدارنده، اپکسوژنزیس و پوشش پالپ دندان های دائمی جوان)
شناسه برنامه:200728

سخنرانان:
دکتر سمیه حکمت فر، متخصص دندانپزشکی کودکان
صدمات وارده بر نسوج نگهدارنده

دکتر یاسمین شیخ حسنی، متخصص دندانپزشکی کودکان
اپکسوژنزیس

دکتر مژگان بهامین پور، متخصص دندانپزشکی کودکان
وIPT و DPC در پوشش پالپ دندان های دائمی جوان

پنجشنبه 12 مرداد 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815