وبینار سمپوزیوم اندو– 10 مردادماه ۱۴۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اندو (اورژانس های اندودانتیک و حوادث و خطاهای حین درمان)
شناسه برنامه:200726

سخنرانان:
دکتر سهراب طورسوادکوهی، اندودانتیست
اورژانس های اندودانتیک

دکتر رضا تباری، اندودانتیست
حوادث و خطاهای حین درمان

سه شنبه 10 مرداد 1402 ساعت 12:00-09:00
همراه با 3 امتیاز آموزش مداوم

ثبت نام از طریق سایت http://igda.ircme.ir
گزینه جدید در این مرکز

02122663813
02122663814
02122663815