سرفصل های رشته اکلوژن

عنوان برنامه : بازسازی سیستم جونده با درمان های ترکیبی کد: ۳۳۱۵۱۱۱۶۰
درمان های مکمل ارتودنتیک
1- موارد کاربرد و مزایای درمان های ارتودنسی در بیماران دارای ضایعات پریودنتالی را شرح دهد.
2- ملاحظات پریودنتالی بیماران در حال درمان با وسایل ارتودنسی را شرح دهد.
ضایعات اندو – پریودنتال
3- تقسیم بندی بیماری های ترکیبی اندو – پریو را توضیح دهد
4- معیارهای تشخیصی در معاینات بالینی و رادیوگرافی ضایعات اندو پریو را نام ببرد.
5- روند درمان و پیش آگهی انواع ضایعات اندودنتال را از دید پریودنتالی توضیح دهد
اصول زیبایی و طرح لبخند در دندان پزشکی
6- ملاحظات زیبایی را در بازسازی نواحی قدامی سیستم جونده نام ببرد.
7- اصول زیبایی لثه و دندان را در یک سیستم دندانی با عملکرد مناسب فهرست نماید
8- ملاحظات پریودنتالی در درمان های ترمیمی زیبایی متداول را توضیح دهد
اصول زیبایی در دندان پزشکی ایمپلنتى (ملاحظات جراحی)
9- مشکلات شایع در جراحی کاشت ایمپلنت در نواحی قدامی را فهرست نماید
10- ملاحظات جراحی در کاشت ایمپلنت در نواحی در دید را نام ببرد
11- راهکارهای جراحی جهت دست یابی به حداکثر زیبایی با درمان های ایمپلنتی را توضیح دهد
اصول زیبایی در دندان پزشکی ایمپلنتی ( ملاحظات پروتزی)
12- مشکلات شایع در بازسازی زیبایی با پروتزهای ایمپلنتی را فهرست نماید
13- مراحل پروتزی ساخت ترمیم موقت ایمپلنت های تازه کاشته شده را توضیح دهد.
14- راهکارهای پروتزی برای شکل دهی بافت نرم در اطراف ایمپلنت ها را پیش از بارگذاری نهایی توضیح دهد
15- کاربرد روش های پروتزی در کسب حداکثر زیبایی ترمیم های مبتنی بر ایمپلنت را بیان نماید.