سرفصل های رشته گروه های مشترک (بیماری ها،جراحی، پاتولوژی، رادیولوژی)

عنوان برنامه: مشترک ۱ (گروه های بیماریهای دهان، جراحی ، رادیولوژی و پاتولوژی) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۲۲
دندانپزشکی بیمارستانی( بیماریها – جراحی)
ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک
ملاحظات جراحی دهان و فک در بیماریهای سیستمیک
اورژانس های دندانپزشکی (بیماریها -جراحی)
اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی
ملاحظات پزشکی در اورژانس های دندانپزشکی
دندانپزشکی سالمندان ( بیماریها، اندو ، پریو، پروتز و رادیولوژی)
مبانی و اپیدمیولوژی سالمندی
تغييرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بافت نرم و سخت حفره دهان،غدد بزاقی ، مخاط در سالمندان
تغييرات نسوج دندانی در سالمندان (سایش ها ، تغييرات ,Aging Dentition , (…VD
ملاحظات دندانپزشکی در مبتلایان به بیماریهای سیستمیک مرتبط با سالمندی
ملاحظات مرتبط با درمان های اندو در سالمندان
ملاحظات مرتبط با درمان های پریو در سالمندان
ملاحظات مرتبط با درمان های پروتز در سالمندان
ملاحظات مرتبط با درمان جراحی در سالمندان
علائم رادیوگرافیک تغییرات نرمال و ضایعات استخوانی درسالمندان
بیماریهای شایع غدد بزاقی (بیماریها، رادیولوژی ، پاتولوژی وجراحی)
بیماریها و اختلالات خاص غدد بزاقی
روشهای اندازه گیری کمی و کیفی بزاق
تصویربرداری غدد بزاقی
درمانهای جراحی بیماریهای غددبزاقی
نماهای پاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی

عنوان برنامه مشترک ۲( گروه های بیماریهای دهان – جراحی – رادیولوژی و پاتولوژی) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۲۳ اهداف آموزشی
TMD
اتیولوژی و تشخیص TMD (عوامل ایجاد کننده – معاينات بالینی و تشخیصی)
درمانهای دارویی و محافظه کارانه TMD و پیشگیری
جنبه های رادیولوژیک TMD
درمان های جراحی TMD
درمانهای پروتزی TMD ( اسپلنت اكلوزالی – فیزیوتراپی ، اجاست اکلوزالی و …)
درمانهای لیزری TMD
اندیکاسیون های تجویز دارو در دندانپزشکی
درمان های دارویی سرپایی ضایعات دهان
درمان های دارویی بیمارستانی
فالوآپ
بیوپسی
بیوپسی Incisional و اکسیژنال Excisional بافت نرم ( انديكاسيون، تشخیص، درمان ، ارجاع)
آشنایی با تکنیکهای سیتولوژی (FNA – اسمير و …)
نمونه برداری از ضایعات استخوانی
نحوه و روش ارسال نمونه به لابراتوار و پاتولوژیست
آموزش ضایعات کیستیک و تومورال (مبتنی بر کیس (جراحی – رادیولوژی – بیمارها و پاتولوژی)
نماهای بالینی – تشخیص ضایعات کیستیک و تومورال
طبقه بندی ضایعات ( نماهای رادیولوژیک)
ضایعات رادیولوسنت ، ضایعات رادیواپک ، ضایعات Mixed • درمان و فالوآپ ( عوارض درمان)
نماهای پاتولوژیک ضایعات
سرطان دهان
نماهای بالینی مهم در سرطان دهان
اهميت پاراکلینیک در تشخیص سرطان دهان
درمان سرطان دهان
ملاحظات در درمانهای دندانپزشکی قبل از جراحی، رادیوتراپی و کموتراپی
نماهای پاتولوژیک سرطان دهان
درمانهای پروتزی در بیماران سرطانی دهان و فک و صورت