سرفصل های رشته پریو

عنوان برنامه : درمان های جراحی برای بازسازی دندانی و زیبایی کد : ۳۳۱۵۱۱۱۶۱
شناخت اصول کار در نواحی زیبایی
1- اصول زیبایی و طراحی لبخند را از دید جراحی تعریف نماید.
2- ملاحظات زیبایی در نواحی قدامی در زمان کار بر روی بافت نرم را شرح دهد.
آشنایی با فلسفه جراحی افزایش طول تاج
3- کاربردهای روش های جراحی را پیش از آغاز درمان پروتزی نام ببرد.
4- فلسفه انجام جراحی افزایش طول تاج و روشهای جایگزین را توضیح دهد
اصول جراحی افزایش طول تاج
5- انواع فلپ ها و بخیه های شایع در جراحی افزایش طول تاج را با ذکر موارد کاربرد هر یک نام ببرد
6- روش های برداشت استخوان پشتیبان برای ایجاد عرض بیولوژیک را شرح دهد
7- روش های اصلاح شكل استخوان برای تطابق بهتر فلپ را توضيح دهد
درمان جراحی با هدف زیبایی
8- موارد کاربرد و تفاوت های اصلی جراحی افزایش طول تاج با هدف زیبایی را در مقایسه با جراحی معمول بیان نماید
9- طرح فلپ در نواحی قدامی را برای جراحی با هدف بهبود زیبایی توضیح دهد.

عنوان برنامه : تشخیص و طرح درمان پریودنتال کد: ۳۳۱۵۱۱۱۶۲
شناخت نشانه های بالینی پریودنشیوم بیمار
10- مهم ترین نشانه های بالینی لثه ملتهب را نام ببرد.
11- مكانيسم تشكيل پاکت پریودنتال را با توجه به اهمیت تراز اتصال بالینی شرح دهد.
12- روند تخریب استخوان را با توجه به گسترش اپیکالی التهاب بیان نماید.
ارزیابی رادیوگرافی
13- انواع ضایعات استخوانی را با توجه به مورفولوژی آن نام ببرد
14- نشانه های تخریب استخوان و درگیری فورکا را در نمای رادیوگرافی دو بعدی توضیح دهد
15- تقسیم بندی بیماری های پریودنتال را با توجه به نشانه های بالینی بیان نماید
اصول تعیین پیش آگهی
16- شاخص های بالینی و رادیوگرافی را که در تعيين پیش آگهی موثر است نام ببرد
17- انواع پیش آگهی را برای تک دندان با توجه به شاخص های بالینی و رادیوگرافی توضیح دهد
اصول انتخاب شیوه درمانی
18- فلسفه درمان های پریودنتال غیرجراحی را توضیح دهد
19- زمان بندی درمان های پریودنتال و درمان های مرتبط را بیان نماید
20- اهمیت بهداشت دهان و کنترل پلاک را در موفقیت درمان تشريح نمايد
ارایه مورد بحث گروهی کارگاهی
21- نشانه های بیماری را در کیس مورد بحث در کارگاه تشخیص دهد.
22- ضایعات رادیوگرافی را در نمونه های مورد بحث تشخيص دهد.
23- نوع بیماری پریودنتال را در موردهای بالینی مورد بحث تعيين نماید
24- روش های درمانی انتخابی را با ذكر هزینه فایده هر یک تحلیل کند.

عنوان برنامه : درمان های غیر جراحی و فلپ های پریودنتال کد : ۳۳۱۵۱۱۱۶۳
اصول درمان های غیرجراحی
25- فلسفه درمان های پریودنتال را براساس دبریدمان مکانیکی توضیح دهد
26- درمان های متداول در فاز اول و فلسفه هر یک را بیان نماید
27- کارایی درمان های پریودنتال غیر جراحی را در شرایط گوناگونی بالینی شرح دهد.
شناخت درمان های مکمل
28- موارد تجويز و دوز آنتی بیوتیک های شایع در درمان های پریودنتال را توضیح دهد
29- موارد کاربرد و مزایای لیزرهای دندان پزشکی در درمان های غیرجراحی پریودنتال را شرح دهد
فلسفه فلپ های پریودنتال
30- موارد تجویز انواع جراحی های پریودنتال را نام ببرد
31- اصول طرح فلپ در جراحی های پریودنتال را شرح دهد
32- انواع فلپ های پریودنتال را با ذکر فلسفه انتخاب هر یک نام ببرد.
اصول تکمیل فلپ های پریودنتال
33- اصول کار بر روی استخوان را در طی فلپ های پریودنتال توضيح دهد
34- روش های گوناگون انواع بخیه و موارد کاربرد هر یک را نام ببرد.
35- معرفی بایومتریالهای شایع کاربردی در درمانهای پریودونتال
دندانپزشکی سالمندان ( بیماریها، اندو ، پریو، پروتز و رادیولوژی)
36- مبانی و اپیدمیولوژی سالمندی
37- تغييرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بافت نرم و سخت حفره دهان،غدد بزاقی ، مخاط در سالمندان
38- تغييرات نسوج دندانی در سالمندان (سایش ها ، تغييرات ,Aging Dentition , (…VD
39- ملاحظات دندانپزشکی در مبتلایان به بیماریهای سیستمیک مرتبط با سالمندی
40- ملاحظات مرتبط با درمان های اندو در سالمندان
41- ملاحظات مرتبط با درمان های پریو در سالمندان
42- ملاحظات مرتبط با درمان های پروتز در سالمندان
43- ملاحظات مرتبط با درمان جراحی در سالمندان
44- علائم رادیوگرافیک تغییرات نرمال و ضایعات استخوانی درسالمندان