سرفصل های رشته پروتز

عنوان برنامه: پروتز (1)                      کد: ۳۳۱۵۱۱۱۲۵
تشخیص و طرح درمان در پروتز ثابت
1- شکایات اصلی بیمار
2- تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی بیمار ( تاریخچه قبلی بیمار)
3- معاینات خارج وداخل دهانی
4- كستهای تشخیصی
5- بررسی رادیوگرافیک
6- انتخاب دندانهای پایه
اکلوژن در پروتز ثابت
7- اجزای سیستم جونده و اشنایی با عملکرد آنها
8- حرکات فک پايين ونقش عضلات
9- روابط فكين
10- تئوریهای اکلوژن
11- تعیین کننده هایی اکلوژن
مشکلات مفصل گیج گاهی فکی
12- TMDعوامل ایجاد کننده
13- TMDمعاینات بالینی
14- TMDمعاینات پارا کلينيکی
15- TMD پیشگیری و درمان
16- اسپلينتهای اکلوزالي
طرح درمان بی دندانی ها در پروتز ثابت
17- قانون انت
18- انتخاب دندانهای پایه
19- کانتیلورها در پروتز ثابت
20- انتخاب دندانهای پایه در فقدان دندان كانين
21- Pier abutment tooth
22- موارد تجويز کنتی لور در پروتز ثابت
23- بررسی شرایط دندانهای پایه جهت پذیرش پروتز پارسیل ثابت یامتحرک
اصول تراش در پروتز ثابت
24- اصول بیولوژیک (محافظت نسوج دندانی – انطباق مارجينها)
25- اصول بیومکانیک (گیر – ثبات)
26- اصول زیبایی (محل ختم تراش – دوام رستوریشن)
عنوان برنامه: پروتز (۲)         کد: ۳۳۱۵۱۱۱۲۶
Finishing Line وانواع آن
27- تعریف و تفاوت Finishing Line با Margin
28- ارتباط خط خاتمه تراش بالثه (محل قرارگیری مارجين رستوریشن)
29- عوامل موثر بر انتخاب محل خط خاتمه تراش
انواع تراش و تفاوت آن برحسب نوع رستوریشن
30- رستوریشن های خارج تاجی
الف) تراش کراون كامل Full Crown
ب) تراش پارسیل کراونها Pastial Crowns
31- تراش رستوریشن های داخل تاجی
الف ) انيله
ب) انله
32- بررسی ضخامت های تراش در سطوح مختلف در رستوریشن های مختلف و دلیل انتخاب نوع تراش ها
آماده سازی دهان ، اصول و تکنیک های قالبگیری در پروتز ثابت
33- مواد و روشهای کنار زدن لثه ، دلایل انتخاب و مزایای هر یک
34- آشنایی با مواد قالبگیری در پروتز ثابت
35- آشنایی با روشهای قالبگیری در پروتز ثابت
36- مراحل لابراتواری بعد از قالبگیری
الف) ریختن قالب نهائی و روشهای تهیه دای
ب) مراحل آماده سازی دای قبل از Wax up و اهمیت آن در دقت و انطباق رستوریشن نهایی
37- دلائل و اهمیت نیاز به ساخت روکشهای موقت
اهمیت ، دلایل استفاده و تکنیک های ساخت روکش های موقت
38- مواد ساخت روکش موقت
39- روشهای ساخت روکش موقت
40- روشهای لابراتواری ساخت روکش موقت
آرتیکولاتورها ، ثبت روابط فکی و نحوه رکودگیری در پروتز ثابت
41- آرتیکولیشن
42- روابط فكين و روشهای ثبت انها
43- اشنایی با انواع آرتیکولاتورها

عنوان برنامه: پروتز (۳)                      کد: ۳۳۱۵۱۱۱۲۷
طراحی فریم ورک در پروتز ثابت
44- PFM design
45-  Trestle design
46- Metal collar
47- Buttressing shoulder
48- Proximal strut
مراحل لابراتواری Casting و Investing
49- آشنایی با مراحل لابراتواری ساخت فريم:
50- Wax up
51- Investing
52- Casting
53-  Finishing
54- اهمیت برگه دستور كار لابراتواری
Framework Try in
55- ترتیب مراحل امتحان فریم و اهمیت هر یک
56- مواد مورد استفاده در امتحان فریم ورک
57- مراحل بالینی امتحان فریم ورک
58- بررسی اکلوژن و طراحی فریم ( کانتور آن)
59- بررسی رسیدن به رستوریشن مناسب نهایی
پرسلن و مراحل پرسلن گذاری
60- شناخت پرسلن و اجزاء آن
61- آشنایی با پرسلن های دندانپزشکی
– آماده سازی فریم فلزی برای پرسلن گذاری
62- پرسلن گذاری PFM
– زمان قراردادن ( ريتم ها – تکنیک در پرسلن گذاری)
63- اتصال پرسلن و فلز
– اهميت آشنایی با آناتومی دندان برای شکل دهی بهتر
64- اشنایی با خطاهای پرسلن گذاری
خطاهای لابراتواری پرسلن گذاری
65- رفع خطاهای لابراتواری در پرسلن گذاری
66- موارد نیاز به تجدید کار
امتحان پرسلن
67- ضرورت شناخت آناتومی دندانها برای فرم دادن رستوریشن نهائی
68- بررسی Contact point
69- بررسی امبراژورها
70- بررسی و بازنگری Contour برای سطوح مختلف
71- بررسی زیبایی و اکلوژن
کنترل عفونت در مراحل مختلف درمانی پروتز ثابت
72- اصول و مبانی
73- محافظت های شخصی
74- محافظت های موادی
75- محافظت های تکنیکی
76- ضد عفونی کردن وسایل و ابزار
77-  ضد عفونی کردن قالب ها

عنوان برنامه: پروتز (۴)                      کد: ۳۳۱۵۱۱۱۲۸
Staining – Glazing
Temporary Cementation
78- انواع گلیز
79- روشهای لابراتواری رنگ آمیزی و گلیز
80- پالیش پرسلن
81- سمانهای موقت ( انواع و تکنیک ها در کلینیک)
انتخاب سمان و Cementation نهایی
82- سمانهای دندانپزشکی
83- خواص سمانهای مختلف
84- مراحل باليني Cementation
85- رعایت نکات مهم بعد از سمان کردن
86- Follow up بعد از سمان کردن
اصول بازسازی دندانهای درمان ریشه شده ( كليات – اصول و مبانی)
87- هدف از ترمیم دندانهای روت کانال تراپی شده
88- هدف از گذاردن پست و کور روی دندانهای اندو شده
89- چگونگی تعیین نیازدندانهای قدامی و خلفی برای پست وکور
90- قوانین مهم در نسج باقيمانده تاجی در تهيه پست و کور
91- قوانین مهم در ریشه های اندو شده بدون داشتن نسج تاجی
92- قوانین مهم در ریشه های اندو شده دندانهای پایه بريج
روشهای بازسازی دندان با پست های پیش ساخته ( تکنیک های بیلداپ)
93- قوانین مهم در تهیه طول و قطر پست
94-  عوامل مهم در به خطر افتادن بقا دندانهای اندو شده
95- چگونگی استحکام بیلداپ تاجهای آمالگامی ، گلاس آینومری و کامپوزیتی
96- پست های پیش ساخته فلزی
97- پست های پیش ساخته غير فلزی
98- خواص پستهای کربن و پستهای فایبر
99- مراحل بالینی بیلداپ با پست های پیش ساخته متفاوت
روشهای بازسازی دندان با پست و کور ریختگی
100-  آماده سازی دندان Rct شده برای پست وکور ریختگی ( قوانین مهم در تهیه طول و قطر دندان)
101- روشهای ساخت پست وکور ریختگی
102- الياژهای ساخت پست وکور ریختگی
103- روشهای ساخت پترن اکریلی ( روش مستقیم در دهان)
104- روشهای قالبگیری از کانال ریشه ( روش غير مستقيم)
105- روشهای ساخت پست های چند تکه
علل موفقیت و عدم موفقیت ( شکستها)  در پروتز ثابت
106- کلینیکی
107- لابراتوری
108- موارد مورد نیاز تجدید کار

عنوان برنامه: پروتز (۵)                      کد: ۳۳۱۵۱۱۱۲۹
تشخیص و طرح درمان در پروتز کامل
109- اهميت تشخيص
110- درک خواستهای بیمار – ارزیابی حالات روانی بیمار
111- بیماریها و عوامل سیستمیک – عوامل موضعی – خشکی دهان
112- معاینات خارج دهانی وداخل دهانی
113- ارزیابیهای رادیوگرافیک – بررسی بهداشت و تغذیه سالمندان
114- بیومکانیک پروتزهای کامل
115- ارزیابی دنچر موجود بیمار
116- طرح درمان بیماران بی دندان كامل
آماده سازی دهان
117- درمانهای غیر جراحی
118- درمانهای جراحی – بافتهای نرم و سخت
119- الوئولو پلاستی
120- وستيبولوپلاستی
121- اگمانتاسيون ريج
122- ایمپلنت
قالبگیری اولیه و نهایی
123- تعريف
124- اهداف قالبگیری
125- قالبگیری اولیه ( هدف و تکنیک)
126- تری اختصاصی
127- قالبگیری نهایی
128- مواد مورد استفاده در قالب گیری نهایی
129- روشهای مختلف قالبگیری
ثبت روابط فکی در پروتز کامل
130- روابط عمودی، افقی ومبدائی
131- مراحل عملی ثبت روابط فکی
132- مانت در آرتیکولاتور
اکلوژن در پروتز کامل
133- اصول و قوانین اکلوژن در پروتز کامل
134- قوانین پنجگانه هانو
135- انواع تئوریهای اکلوژن (تئوریهای اولیه، تئوری بالانس اکلوژن،ارگانیک اکلوژن، اکلوژن خنثی، اکلوژن لینگواليزه)
انتخاب و چیدن دندان ها در پروتز کامل
136- انتخاب دندانهای قدامی ( اندازه، فرم، رنگ، جنسيت)
137- انتخاب دندانهای خلفي ( اندازه، فرم، رنگ، جنسيت)
138- مزایا و معایب دندانهای اکریلی، کامپوزیتی و پرسلني
139- چیدن دندانهای اناتومیک در روابط کلاس ا
140- چیدن دندانها در روابط کلاس III, II
141- چیدن دندانهای بدون کاسپ (مونوپلن)
142- چیدن غیرکلاسیک دندانها

عنوان برنامه: پروتز (۶)                      کد: ۳۳۱۵۱۱۱۳۰
Try – in و پخت
143- ارزیابی ساپورت لبی و مید لاین
144- ارزیابی پلان اكلوزال
145- ارزیابی رابطه عمودی و افقی
146- ارزیابی فونتیک و زیبایی
147- آشنایی با مراحل پخت پروتز کامل
148- ری مانتینگ بعد از پخت و اکلوزال أجاست
تحویل پروتز و باز خوانی بیمار
149- ارزیابی سطوح بافتی پروتز
150- آشنایی با نحوه استفاده از خمير PIP
151- ارزیابی اکلوژن و اجاست داخل دهانی
152- ارزیابی فونتیک و زیبایی
153- ری مانتینگ و اكلوزال اجاست
154- دستورالعمل های بیمار جهت استفاده از پروتز
مشکلات پس از تحویل پروتز کامل و راه های حل آنها
155- زدگی های پروتز
156- لقي پروتز و علل آن
157- رفلکس تهوع
158- فانکشن ناکارامد
159- مشكلات تكلم
160- مشکلات زیبایی
Repair – Reline – Rebase Tissue Conditioner, Soft liner
161- موارد تجویز هر کدام
162- تشخیص نیاز به رى لاين و ری بیس
163- روشهای انجام ری لاین
164- نحوه انجام ری بیس
165- نحوه انجام ری پیردر کلینیک و لابراتوار
166- انواع مواد نرم
167- تفاوتهای این مواد و موارد استفاده هر کدام
ملاحظات درمان پروتز در بیماران رادیوتراپی و کموتراپی شده
168- محل رادیوتراپی
169- عوارض دهانی رادیوتراپی و کموتراپی
170- تشخیص زمان شروع کار
171- ملاحظات حین درمان پروتز
172- بازخوانی های بعدی
کنترل عفونت در پروتز متحرک
173- محافظت شخصی
174- ضدعفونی کردن وسایل و ابزار ومواد
175- ضدعفونی کردن قالبها
176- ضدعفونی کردن پروتزهای متحرک
177- استفاده از مواد تمیز کننده پروتزهای متحرک

عنوان برنامه: پروتز (۷)                      کد: ۳۳۱۵۱۱۱۳۱
Immediate denture
178- تشخیص و طرح درمان
179- انواع Immediate denture
180- مزایا و معایب این درمان
181- موارد تجويز و عدم تجویز
182- آماده سازی دهان و روشهای قالبگیری
183- نحوه ساخت راهنمای جراحی
184- تحویل و بازخوانی بیمار
Single denture
185- تشخیص و طرح درمان
186- انواع Single denture
187- اشنایی با مراحل درمان
188- تحويل ، تنظيم اكلوزالی و بازخوانی بیمار
189- Combination Syndrome
190- پیشگیری از ایجاد سندروم فوق
Over denture
191- تعريف
192- مزایا و معایب این درمان
193- انتخاب دندانهای پایه مناسب در هر دو فک
194- آشنایی با انواع دندانهای پایه (ریشه تنها، ترمیم ساده، پست |کوپینگ و اتچمنتها)
195- اماده سازی دندانهای پایه و قالبگیری
196- تحویل، دستورالعمل های بیمار، باز خوانی بیمار

عنوان برنامه: پروتز (۸)                      کد: ۳۳۱۵۱۱۱۳۲
تشخیص و طرح درمان در پروتز های كامل متحرک متکی بر ایمپلنت
197- منطق استفاده از اوردنجر متکی بر ایمپلنت
198- موارد تجویز و عدم تجویز
199- مزایا و معایب
200- انواع طرح درمانهای اوردنجر متکی بر ایمپلنت
201- بایومکانیک
اتچمنت ها و موارد استفاده در درمانهای ایمپلنت اور دنچر
202- انواع اتچمنت ها
203- موارد استفاده هر کدام از اتچمنت ها
204- بال اتچمنت – بار اتچمنت – لوكيتور
205- قالبگیری و نصب اتچمنت در دهان و لابراتوار
206- ارائه مورد از قالبگیری تا تحويل
اکلوژن در پروتز های متحرک متکی بر ایمپلنت
207- انواع اکلوژن
208- اکلوژن لینگوالیزه
مشکلات درمانهای پروتز های متحرک متکی بر ایمپلنت
209- از دست رفتن گیر پروتز
210- شکستگی های اوردنچر و دندانها
211- گیر غذایی
212- مشکلات بهداشتی

عنوان برنامه: پروتز (۹)                      کد : ۳۳۱۵۱۱۱۳۳
تشخیص و طرح درمان در پروتز پارسیل
213- اهميت تشخيص
214-  ارزیابی روحی و روانی بیمار
215- ارزیابی شرایط سیستمیک بیمار
216- معاینات خارج و داخل دهانی
217- بررسی رادیوگرافیک
218-  مانتینگ تشخیصی واهميت آن
219-  جایگزینی فضاهای بی دندانی با پروتز ثابت یا متحرک
شناخت اجزای پروتز متحرک پارسیل همراه با ارائه مورد
220-شناخت اتصال اصلی و انواع آن درهردوفک
221- شناخت نگهدارنده مستقیم و انواع آن
222- شناخت رست و انواع آن
223- شناخت اتصال فرعی و انواع آن
224- شناخت نگهدارنده غيرمستقيم و انواع آن
225- شناخت بیس و انواع آن
Survey و طراحی Frame work شناخت اجزای پروتز متحرک پارسیل همراه با ارائه مورد
226- اهمیت و اهداف سرويورکردن
227- شناخت دستگاه سرويور و موارداستفاده
228- فاکتورهای اصلی موثر در سرویور
229- تعيين بهترين مسير نشست و برخاست
230- نقش بایومکانیک در طراحی
231- تفاوت های طراحی در پروتزهای پارسیل tooth born و tooth & tissue born
آماده سازی دهان و دندان ها در پروتز پارسیل
232- ترتيب مراحل درمان
233- درمانهای جراحی
234- درمانهای پریودنتال
235- درمانهای اندو – ترمیمی
236- تصحيح اکلوژن
237- اماده سازی دندانهای پایه جهت پذیرش پروتز پارسیل
قالبگیری و انواع آن در پروتز پارسیل
238- تعريف
239- قالبگیری اولیه – ساخت تری
240- نکات حائز اهمیت در کار با الژينات
241- انواع قالبگیری برحسب نوع محل بی دندانی
242- قالبگیری اناتومیک و فانکشنال
243- روشهای قالبگیری فانکشنال
244- تکنیک آلترد کست

عنوان برنامه: پروتز (۱۰)                     کد: ۳۳۱۵۱۱۱۳۴
امتحان اسکلت فلزی
245- بررسی اسکلت فلزی بر روی کست
246- نشاندن اسکلت فلزی در دهان
247- تصحيح تماسهای اکلوزالی
اکلوژن و ثبت روابط فکی در پروتز پارسیل
248 نحوه تنظیم موم اکلوژن
249- مواد ثبت رابطه
250- روشهای ثبت روابط فکی
251- ارتباط مستقیم کستها
252- ركورد بين اكلوزالی
253- موم اکلوژن با بیس اکریلی یا با اسکلت فلزی
254- رابطه افقی درCR , Co , MICP
255- تنظیم تماسهای اکلوزالی در روابط مرکزی و طرفی در موارد مختلف
چیدن دندانها ومراحلTry-in در درمان پارسیل
256- انتخاب و چیدن دندانها در نواحی قدامی
257- انتخاب و چیدن دندانها در نواحی خلفی
258- موقعيت دندانهای مصنوعی در مجاورت مجموعه کلاسپی
تحویل به بیمار ، مشکلات و بررسی- بیس پروتز پارسیل متحرک
259- بررسی انطباق اجزای پروتز با انساج
260- کنترل سطح بافتی بوردرها
261- بررسی روابط اکلوزالی
262- Remounting
263- دستورات بهداشتی و نحوه استفاده از پروتز
264- مراقبتهای دوره ای و بازخوانی
پروتزهای پارسیل موقتی
265- تعریف و انواع آنها
266- موارد تجویز
267- معرفی یک مورد، نحوه و مراحل درمان
268- استفاده از پروتزهای موقت جهت بهسازی بافتها
Repair – Reline – Rebase در پروتز پارسیل
269- تشخیص نیاز به ريلاين
270- مراحل کاری ریلاین
271- تنظیم تماسهای اکلوزالی بعد از ریلاین
272- موارد تجويز ری بیس و مراحل انجام آن
273- موارد تجویز ری پیر و مراحل انجام آن
دندانپزشکی سالمندان ( بیماریها، اندو ، پریو، پروتز و رادیولوژی)
274- مبانی و اپیدمیولوژی سالمندی
275- تغييرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بافت نرم و سخت حفره دهان،غدد بزاقی ، مخاط در سالمندان
276- تغييرات نسوج دندانی در سالمندان (سایش ها ، تغييرات ,Aging Dentition , (…VD
277- ملاحظات دندانپزشکی در مبتلایان به بیماریهای سیستمیک مرتبط با سالمندی
278- ملاحظات مرتبط با درمان های اندو در سالمندان
279- ملاحظات مرتبط با درمان های پریو در سالمندان
280- ملاحظات مرتبط با درمان های پروتز در سالمندان
281- ملاحظات مرتبط با درمان جراحی در سالمندان
282- علائم رادیوگرافیک تغییرات نرمال و ضایعات استخوانی درسالمندان