سرفصل های رشته لیزر

عنوان برنامه : لیزر در دندان پزشکی کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۹
اصول بیوفیزیک لیزرهای دندانپزشکی
1- مکانیسم ساخت لیزر را با بیان ساده توضيح دهد
2- خصوصیات یک نور لیزری را بیان نماید
تداخلات لیزر با بافت های بیولوژیک
3- انواع لیزرهای کاربردی در دندان پزشکی را با طول موج خاص هر یک نام ببرد.
4- انواع تداخلات لیزر با بافت هدف را بیان نماید.
5- اصول حفاظت در برابر اشعه لیزر در کلینیک را شرح دهد.
کاربرد لیزر در تراش استخوان و نسج سخت دندان
6- مکانیسم تراش بافت سخت حفره دهان با لیزر را توضیح دهد
7- انواع لیزرهای کاربردی برای تراش بافت سخت را نام ببرد.
کاربرد لیزر در جراحی بافت نرم
8- مکانیسم برداشت بافت نرم حفره دهان با لیزر را توضیح دهید.
9- انواع لیزرهای کاربردی برای برداشت بافت نرم را نام ببرد
10- مزایا و محدودیت های کاربرد لیزر را فهرست نماید.
11- فلسفه استفاده از لیزر در داخل پاکت های پریودنتال را شرح دهد
12- پروتکل درمان کمکی با لیزر را در مرحله اول درمان های پریودنتال توضیح دهد.
13- مكانیسم و کاربردهای بالینی روش فتودینامیک تراپی را بیان نماید
14- کاربردهای لیزر در دندانپزشکی ایمپلنتی را نام ببرد
کاربرد بالینی لیزرهای کم توان
15- مکانیسم اثر لیزرهای کم توان را در دندان پزشکی توضیح دهد
16- موارد تجويز لیزر کم توان در دندان پزشکی را فهرست نماید.
17- پروتکل درمانی برای استفاده از لیزرهای کم توان را در موارد بالینی متداول بيان كند.