سرفصل های رشته سلامت دهان

عنوان برنامه : سلامت دهان ۱ (ارتقای سلامت دهان) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۵
آشنایی با اپیدمیولوژی بیماریهای دهان
آشنایی فراگیران با اصول، مبانی و رویکردهای ارتقای سلامت دهان
آشنا شدن فراگیران با فلسفه public health و بطور اختصاصی community oral health و نقش آن در ارتقای سلامت جامعه و ارتباط آن با کار دندانپزشکی آشنا شدن فراگیران با اصول پیشگیری و راههای مختلف آن در دندانپزشکی اجتماعی
1- شناخت علل و نحوه انتشار بیماریهای دهان در جامعه
2- فراوانی و روند بیماریهای دهان در جامعه
3- اهمیت ارتقای سلامت دهان را در پیشگیری از بیماریهای دهان توضيح دهد
4- راهبردهای پیشگیری در حوزه سلامت را همراه با مزایا و معایب هرکدام توضیح دهد.
5- سطوح مختلف اعمال مداخلات پیشگیری را شرح دهد
6- انواع پیشگیری بر اساس نهاد اعمال کننده را توضیح دهد و مثالهایی از هرکدام ارائه کند
7- موانع اجرای پیشگیری در دندانپزشکی را توضیح دهد.
8- مراحل اجرای یک مداخله سلامتی را نام برده و توضیح دهد
9- چند نمونه از انواع اهداف سلامتی را نام ببرد
10- مفهوم اولویت بندی را بداند و توضیح دهد
11- تعریف نظارت و ارزشیابی و تفاوت آنها را بداند
12- اهداف نظارت و ارزشیابی در برنامه های ارتقای سلامت دهان را توضيح دهد

عنوان برنامه : سلامت دهان 2 (آشنایی با عوامل خطر پوسیدگی دندان روشهای پیشگیری از آنها در سطح فرد و جامعه) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۶
آشنایی با عوامل خطر پوسیدگی دندان و روشهای پیشگیری از آن
آشنایی با نحوه مشاوره تغذیه در کلینیک دندانپزشکی
آشنایی با انواع درمانهای محافظه کارانه
آشنایی با نحوه ارزیابی خطر پوسیدگی
13- عوامل خطر پوسیدگی دندان را بیان نماید
14- مراحل مشاوره تغذیه در کلینیک دندانپزشکی را بطور مختصر شرح دهد
15- روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان در سطح فرد و جامعه را توضیح دهد
16- نحوه ارزیابی خطر پوسیدگی دندان در گروههای مختلف سنی را بطور مختصر توضيح دهد
17- انواع درمانهای محافظه کارانه پوسیدگی دندان را بیان نماید

عنوان برنامه : سلامت دهان ۳ (آشنایی با عوامل خطر بیماریهای پریودنتال، سرطان دهان و مشکلات ناشی از تروما در ناحیه دهان و دندانها و روشهای پیشگیری از آنها در سطح فرد و جامعه) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۷
آشنایی با اپیدمیولوژی بیماریهای پریودنتال، سرطان دهان و ترومای فک و صورت
آشنایی با عوامل خطر بیماریهای پریودنتال و روشهای پیشگیری از آن در سطح فرد و جامعه
آشنایی با خطر سرطان دهان و روشهای پیشگیری از آن در سطح فردا
آشنایی با خطر تروما در ناحیه دهان و دندان و روشهای پیشگیری از آن در سطح فرد و جامعه
18- فراوانی بیماریهای پریودنتال، سرطان دهان و ترومای فک و صورت را بطور مختصر در گروههای سنی مختلف را بیان نماید
19- عوامل خطر در بیماریهای پریودنتال را شرح دهد
20- روشهای پیشگیری از بیماریهای پریودنتال | را توضیح دهد. در سطح فرد و جامعه را توضيح دهد
21- عوامل خطر در سرطانهای دهان را شرح دهد
22- روشهای پیشگیری از سرطانهای دهان در سطح فرد و جامعه را توضیح دهد
23- عوامل خطر تروما در ناحيه دهان و دندان را شرح دهد
24- روشهای پیشگیری از تروما در ناحیه دهان و دندان در سطح فرد و جامعه را توضیح دهد

عنوان برنامه : سلامت دهان ۴ (کنترل دخانیات و سلامت دهان) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۵۸
آشنایی فراگیران با دخانیات بر سلامت عمومی بطور اعم و سلامت دهان بطور اخص
آشنا شدن فراگیران با اهمیت مداخله دندانپزشک برای کاهش مصرف دخانیات
آشنا شدن فراگیران با اصول ترک دخانیات
25- آثار سوء دخانیات بر سلامت عمومی را توضیح دهد.
26- آثار سوء دخانیات بر سلامت دهان را توضیح دهد.
27- مراحل مداخله ترک دخانیات 5A، 5R، 5W را شرح دهید
28- مراحل مختلف در چرخه تغییر رفتار را شرح دهد
29- مداخله nicotine replacement therapy را شرح دهد