سرفصل های رشته ایمپلنت های دندانی

عنوان برنامه:ایمپلنت های دندانی 1 کد:331511112
ترمینولوژی و تاریخچه Terminology + History

1-تعریف ایمپلنت
2-استئواینتگریشن (کلینیکی و میکروسکوپی) و عوامل موثر در آن
3-سیل بایولوژیک، پهنای بایولوژیک
4-تفاوت های ایمپلنت و دندان از لحاظ بایولوژیک و بیومکانیک
اجزای جراحی و پروتزی ایمپلنت Surgical+ Prosthetic Components
5-انواع فیکسچر ها از نظر ماکروسکوپی، میکروسکوپی، نوع کانکشن و روش های آماده سازی سطح و…
6-انواع اباتمنت ها (زاویه‌دار، مستقیم، یک تکه، دو تکه،…)- ایمپرشن کوپینگ- آنالوگ و سایر قطعات پروتزی
7-انواع ابزار و دریل ها و لوازم جراحی و آشنایی با کیفیت جراحی
8-انواع آچار ها و تورک ها و لوازم پروتزی و آشنایی با کیت پروتزی
9-شناخت تفاوت های موجود در سیستم‌های ایمپلنت متفاوت
طرح درمان Treatment Planning
10-شناخت انواع پروتزهای متکی بر ایمپلنت (ثابت –متحرک) (سمان شونده -پیج شونده) و اندیکاسیون های آن
11-آشنایی با انواع طرح درمان های ثابت و متحرک و اصول بازسازی های پروتز ایمپلنت
12-ارزیابی جامع پریودنتال
13-ارزیابی جامع وضعیت اکلوژن و شاخص‌های پیش پروتزی (کست های تشخیصی، مانت و VD و وضعیت لب و(…
انتخاب بیمار Case Selection
14-ارزیابی شرایط عمومی و سیستمیک بیمار و شرایط پرخطر از نظر جراحی و تاثیر در پروگنوز ایمپلنت
15-ارزیابی شاخص های خطر به لحاظ بازسازی های پروتزی (استتیک،بیومکانیک و تکنیکی(
16-عوامل بیولوژیک بیومکانیک و سیستمیک موثر در پیش آگهی و موفقیت درازمدت ایمپلنت
17-شناخت موارد ساده از پیچیده

عنوان برنامه:ایمپلنت های دندانی2 کد:331511113
مراحل بالینی Clinical Procedure
18-تکنیک های مختلف تصویربرداری و تغییر آن
19-شناخت محدودیت های آناتومیک در جراحی
20-تعیین طرح درمان نهایی پروتز با استفاده از شاخص‌های طرح درمان- نیازهای بیمار و محدودیت‌های آناتومیک و جراحی
21-شنایی با راهنمای کانونشنال و کامپیوتری جراحی و انتقال طرح درمان پروتزی به مراحل جراحی
22-روش استاندارد جراحی در ایمپلنت های دندانی و انواع تکنیک های آن
23-آشنایی با انواع بایومتریال ها در درمان های ایمپلنت
24-آشنایی با پروتکل های بارگذاری فوری و تاخیری
25- شروع مراحل درمان پروتزی (قالب گیری و انواع آن و ساخت فریم و چینی- تنظیم (Adjustment))
26-درمان های Over Denture متکی بر ایمپلنت
27-آشنایی مختصر با مراحل لابراتواری ساخت پروتز و راهنمای جراحی
عوارض Complications
28- شناخت عوارض بیولوژیک و بیومکانیک ناشی از تکنیک جراحی یا انتخاب نامناسب بیمار یا یک تیم نامناسب و نحوه مدیریت آن
29- شناخت عوارض بیولوژیک و بیومکانیک ناشی از طرح درمان یا تکنیک پروتزی نامناسب بکار رفته و یا تیم نامناسب ایمپلنت از دیدگاه پروتزی و نحوه مدیریت آن
30-کنترل عفونت در مراحل جراحی و درمان پروتزی
فاز نگهداری Maintenance
31-آموزش بهداشت و کنترل بهداشت و پلاک میکروبی
32-عوامل پروتزی موثر در کنترل پلاک توسط بیمار
33-کنترل دوره ای (رادیوگرافی-جداول جامع ارزیابی)
Peri-implant Disease
34-شناخت عوامل موثر در سلامت بافت های اطراف ایمپلنت (عوامل جراحی- عوامل پروتزی- نوع سیستم ایمپلنت- وضعیت سیستمیک بیمار و …
35-شناخت عوارض ناشی از بیماری بافت اطراف ایمپلنت و نحوه پیشگیری و مدیریت و درمان