سرفصل های رشته ارتودنسی

عنوان برنامه : تشخیص در ارتودنسی کد: 331511102
آموزش اصول معاینه بالینی
1.معاینات خارج و داخل دهانی را بخوبی انجام دهد
آموزش آنالیز رکوردهای تشخیصی
2. آنالیز کست را بخوبی انجام دهد
3. آنالیز سفالومتری را بخوبی انجام دهد
4.آنالیز فتوگرافی را بخوبی انجام دهد
آموزش تهیه لیست مشکلات بیمار
5.لیست نهائی مشکلات بیماررا تهیه نماید
آموزش اصول طرح ریزی درمان
6.طرح درمان مناسب برای بیمار را ارائه نماید
7.عوارض و مشکلات ناشی از تشخیص و درمان غلط در درمان ارتودنسی را بشناسد

عنوان برنامه : تمهیدات لازم در مشکلات فضا کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۳
تشخیص و طرح درمان بیماران با مشکلات کمبود فضای قوس دندانی در معاینات بالینی همراه با آنالیز رکوردهای تشخیصی
روش درمان مشکلات کمبود فضای قوس دندانی شامل:
Space supervision
Space regaining by removable appliances
Space maintaining
8.آنالیز فضا
9.انواع دستگاههای نگهداری و ایجاد فضای از دست رفته را بشناسد.
10.بتواند Case مناسب برای درمان serial ext را تشخيص داده و درمان کند.
11.موارد تجویز extraction در درمان های ارتدنسی
12.بتواند Case مناسب برای درمان space super vision را بشناسد و درمان کند.
13.اخلاق حرفه ای و شکایات در درمان مشکلات فضا

عنوان برنامه: درمان مشکلات فکی در ابعاد عرضی و عمودی کد : ۳۳۱۵۱۱۱۰۴
آشنایی با مشکلات رشد فکین در بعد عمودی
چگونگی تشکیل مال اکلوژنهای اپن بایت و دیپ بایت
آشنایی با مشکلات رشد فكين در بعدعرضی
تشخیص موارد ساده از پیچیده
درمان مال اکلوژن های ساده بااستفاده از دستگاه های expander شامل ,Quad helix arch ,W tongue crib , palatal expander, پلاک شکاف دار و دستگاه های اصلاح بعد عمودی شامل Anterior bite plate
14. باید بتواند با استفاده از آنالیز سفالومتری Case های مناسب را تشخیص دهد .
15. باید بتواند با استفاده از آنالیز سفالومتری و معاینات بالینی Case های مناسب ، طرح درمان بدهد.
16. باید طرزکاربادستگاههای expander شامل ,Quad helix arch ,W tongue crib , palatal expander, پلاک شکاف دار و دستگاه های اصلاح بعد عمودی شامل ,Anterior bite plate Posterior bite plate و تنظیم آنها را فرا گیرد و درمان در محدوده ذکر شده را به طور کامل انجام دهد.
17. اخلاق حرفه ای و شکایات در درمان مشکلات فکی در ابعاد عرضی و عمودی
18. اصول کنترل عفونت و ایمنی بیمار در درمانهای ارتدنسی

عنوان برنامه: درمان مشکلات فکی در بعد ساژیتال ( Cl ll & CI III) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۵
آشنایی با مشكلات رشد فکین در بعد قدامي و خلفي
چگونگی تشکیل مال اکلوژنهای کلاس ۲ و۳
تشخیص مال اکلوژنهای ساده از | پیچیده
درمان مال اکلوژنهای ساده کلاس ۲ و ۳ با استفاده از دستگاه های فانکشنال هدگیر فیس ماسک در محدوده preadolescent
19- باید بتواند با استفاده از آنالیز سفالومتری Case کلاس ۲ و ۳ خفیف را تشخیص دهد.
20- باید بتواند برای موارد مناسب طرح درمان صحیح ارائه نماید .
21- باید هنگام درمان با این دستگاهها بتواند بخوبی آنها را تنظیم نماید و درمان در محدوده ذکر شده را به طور کامل انجام دهد.
22- اخلاق حرفه ای و شکایات در درمان مشکلات فکی در بعد ساژیتال
23- اصول کنترل عفونت و ایمنی بیمار در لابراتوار و درمان های ارتدنسی