سرفصل های رشته آسیب شناسی دهان، فک و صورت

عنوان برنامه : آسیب شناسی دهان و فک و صورت (1) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۰
روند کار در نمونه برداری و گزارش پاتولوژی
1. نحوه نگهداری، ارسال نمونه های بیوپسی شده
2. اطلاعات لازم جهت ارائه به آزمایشگاه پاتولوژی
3. تشریح برگه گزارش تشخیص پاتولوژی
ضایعات خوش خیم و پیگمانته اپی تلیالی
4. معرفی ضایعات خوش خیم وارائه نحوه ارزیابی
5. معرف ضایعات پیگمانته،نحوه افتراق و ارزیابی
شایعترین ضایعات پیش بدخیم اپی تلیالی
6. نحوه تشخیص و ارزیابی لکوپلاكيا
7. نحوه تشخیص و ارزیابی اریتروپلاكيا
8. نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات مرتبط با سیگار و تنباکو
9. معرفی سایر ضایعات مرتبط
شایعترین ضایعات بدخیم اپی تلیالی
10. نحوه تشخیص و ارزیابی SCC (ارائه موارد)
11. نحوه تشخیص و ارزیابی BCC((ارائه موارد)
12. نحوه تشخیص و ارزیابی Verrucous Carcinoma

عنوان برنامه : آسیب شناسی دهان و فک و صورت (2) کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۱
ضایعات بافت نرم شایع در حفره دهان
13. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات تحریکی
14. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات شبه تومور
15. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی شایعترین تومورهای با منشا همبندی
کیست هاو تومورهای شایع ادنتوژنیک
16. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی کیستها وتومورهای شایع ادنتوژنیک
17. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی تومورهای شایع ادنتوژنیک
18. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات التهابی ادنتوژنیک
ضایعات استخوانی متداول در استخوان
19. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات استخوانی شایع
20. معرفی ونحوه تشخیص و ارزیابی تومورهای استخوانی شایع
21. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات غير استخوانی که استخوان را مبتلا مي كنند
ضایعات متداول بزاقی
22. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی ضایعات متداول بزاقی
23. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی کیستهای بزاقی
24. معرفی و نحوه تشخیص و ارزیابی تومورهای شایع بزاقی
بیماریهای شایع غدد بزاقی (بیماریها، رادیولوژی ، پاتولوژی وجراحی)
25- بیماریها و اختلالات خاص غدد بزاقی
26- روشهای اندازه گیری کمی و کیفی بزاق
27- تصویربرداری غدد بزاقی
28- درمانهای جراحی بیماریهای غددبزاقی
29- نماهای پاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی