سرفصل های رشته دندانپزشکی ترمیمی و مواد دندانی

عنوان برنامه: ترمیمی ۱ کد: ۳۳۱۵۱۱۳۹
پوسیدگی و روشهای کنترل وتشخيص آن
1- تعریف پوسیدگی و عوامل و مراحل ایجاد پوسیدگی و طبقه بندی های جديد آن
2- مواردی که نیازی به تداخل درمانی دندانپزشک از نظر اخلاقی و علمی نمی باشد
3- تفاوت پوسیدگی مینایی و عاجی و تشریح لایه های مختلف عاج پوسیده
4- روش های کنترل پوسیدگی در مطب و منزل
5- روش های تشخیص پوسیدگی
6- مزایا و معایب استفاده از محلول های آشکار ساز در تشخیص پوسیدگی ها
7- روش های نوین تشخیص پوسیدگی شامل لیزر ، فلورسانت و …….
توجهات مهم مقدماتی و کنترل عفونت در دندانپزشکی ترمیمی
8- نحوه ارتباط مناسب بصری و کلامی با بیماران
9- دندانپزشکی چهار دستی و رعایت اصول ارگونومی در افزایش طول عمر کاری دندانپزشکان
10- مستند سازی ونحوه اخذ رضایت نامه مناسب منطبق با اصول حرفه ای
11- قوانین و اصول کنترل عفونت
ارزیابی ، طرح درمان و انتخاب تکنیک مناسب در دندانپزشکی ترمیمی
12- بررسی تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی و نکات مهم آنها در تعيين طرح درمان
13- روش های مختلف آموزش به بیمار
14- مروری بر تکنیک های مختلف باز سازی محافظه کارانه دندان تخریب بافته
15- مزایا و معایب تکنیک های مختلف باز سازی مستقیم دندان
16- مزایا و معایب تکنیک های مختلف باز سازی غیر مستقیم دندان
17- آموزش استفاده از وسایل تشخيص مختلف مانند رادیوگرافی ،کست های تشخیصی
18- دندانپزشکی بالینی مبتنی بر شواهد
آشنایی با باندینگ ها و ادهزیو و طبقه بندی باندینگ ها
19- مزایا و کاربرد های مختلف باندینگ ها
20- ترکیب و مراحل کار برد باندینگ های مختلف
21- طبقه بندی باندینگ و مزایا و معایب هر یک از آنها
22- جدیدترین دست آوردهای باندینگ
23- تفاوت کاربرد باندینگ ها بر روی عاج و مینا
اصول تهیه حفرات آمالگام و کامپوزیت
24- اصول تهیه حفرات آمالگام و مروری بر قوانین ده گانه آن
25- تفاوت تهیه حفره جهت کامپوزیت و آمالگام
26- موارد تجويز و عدم تجویز ترمیم های کامپوزیت و آمالگام در حفرات مختلف
27- مزایا و معایب ترمیم های کامپوزیت و آمالگام در حفرات مختلف
28- علل شکست و موفقیت ترمیم های آمالگام
29- علل شکست و موفقیت ترمیم های کامپوزیت
30- نحوه دفع مناسب ضایعات باقی مانده آمالگام جهت رعایت و حفظ محیط زیست
ترمیم های کامپلکس آمالگام
31- طراحی حفره برای ترمیم دندانهای با تخریب وسیع با آمالگام
32- روش های صحیح کوتاه کردن کاسپ ها جهت بازسازی وسیع دندانی با آمالگام
33- موارد ایجاد گیر ثانویه شامل slot و پین داخل عاجی
34- انواع پین های داخل عاجی ، محل و نحوه قرار دادن پین های عاجی
35- استفاده از فضای پالپ چمبر جهت بازسازی دندانهای اندو شده
36- نحوه استفاده از آمالگام در ترمیم زیر ساخت
37- نحوه و زمان بندی مناسب در پیگیری بیماران پس از درمان ( followup)

عنوان برنامه: ترمیمی ۲ کد: ۳۳۱۵۱۱۱۴۰
شناخت انواع کامپوزیت
38- مزایا و معایب و کاربرد های کامپوزیت های مختلف
39- ترکیب کامپوزیت ها و نحوه پلیمریزاسیون آنها
40- طبقه بندی کامپوزیت ها بر اساس سایز فیلر و مقایسه آنها
41- معرفی انواع کامپوزیت flow able و packable
42- کامپوزیت های نانوفیلر : مزایا و معایب
43- راهکارهای مدیریت استرس ناشی از انقباض پلیمریزاسیون کامپوزیت ها
آشنایی با دستگاه های لایت کیور
44- انواع دستگاه های لایت کیور و مزایا و معایب هر یک
45- بررسی عملکرد دستگاه های لایت کیور
46- روش های مختلف نور دهی دستگاه های لایت کیور
47- معرفی قطعات مختلف دستگاه های لایت کیور
48- تاثیرات منفی عدم چک به موقع دستگاه های لایت کیور در درمان بیماران
ترمیم های قدامی کامپوزیت
49- اصول تهیه حفره مخصوص ترمیم های کلاس ۱۷ . ۷ ,III
50- کامپوزیت های پیشنهادی در هر یک از ترمیم های کلاس ۱۷ ۷ ,III
51- نحوه ترمیم حفرات كلاس 7. III, IV
52- نحوه ترمیم ضایعات سرویکالی
53- نحوه استفاده از وج و ماتریکس در ترمیم های کلاس III, IV .V
ترمیم های خلفی کامپوزیت
54- اصول تهیه حفره مخصوص ترمیم های کلاس ||, 1
55- کامپوزیت های پیشنهادی ترمیم های کلاس ||,1
56- موارد کاربرد و عدم کاربرد کامپوزیت در بازسازی های خلفي
57- نحوه ترمیم حفرات كلاس ||, 1
58- نحوه بدست آوردن كانتكت مناسب در ترمیم های خلفی کامپوزیت
علل شکست ترمیم های کامپوزیتی
59- علل موفقیت و شکست ترمیم های کامپوزیت
60- نحوه کاربرد بیس و لاینر در زیر ترمیم های کامپوزیت
61- حساسیت های پس از درمان در ترمیم های کامپوزیت
62- نحوه و زمان بندی مناسب در پیگیری بیماران پس از درمان (follow up)

عنوان برنامه: ترمیمی ۳ کد: ۳۳۱۵۱۱۱۴۱
سمان های گلاس آینومر
63- خصوصیات گلاس آینومر از دیدگاه مواد دندانی
64- طبقه بندی سیمان های گلاس آینومر و مقایسه آنها از نظر ساختار و کاربرد
65- موارد کاربرد و عدم کاربرد سمان های گلاس آینومر
علل موفقیت و شکست در استفاده از گلاس آینومر
66- مزایای استفاده از گلاس آینومر
67- روش صحیح استفاده از گلاس آینومر های مختلف و مراحلsetting آن
68- علل موفقیت و شکست سمان های گلاس آینومر
Vital pulp therapy
69- اتیولوژی و هیستولوژی پالپ و عاج و دلايل حفظ آنها
70- تشخیص پوسیدگی عمیق عاجی و چگونگی درمان آن
71- حساسیت های عاجی و روشهای کنترل آنها
72- دلایل استفاده از بیس و لاینر در زیر ترمیم های وسیع
73- تکنیک های D . P. C و P. C.1 (پالپ كپ مستقیم و غیر مستقیم)
74- موارد تجويز و عدم تجويز D . P. C و P, C.1 (پالپ کپ مستقیم و غیر .مستقیم)
75- علل موفقیت و شکست درمانهای D. P. C و P .C.1 (پالپ کپ مستقیم و غیر مستقیم)
76- انتخاب موارد بین درمان ریشه و درمان پالپ زنده
77- نحوه و زمان بندی مناسب در پیگیری بیماران پس از درمان (follow up)
انواع سیستم های پست همرنگ و غیر همرنگ
78- معرفی انواع سیستم های پست فلزی و مزایا و معایب آنها
79- معرفی انواع سیستم های پست غیر فلزی و مزایا و معایب آنها
80- موارد استفاده و عدم استفاده از پست های فلزی و غیر فلزی
81- نحوه قرار دادن و آماده سازی فضای پست
82- نحوه انتخاب پست مناسب
83- نحوه سمان کردن انواع پست های فلزی و غیر فلزی
درمان دندانهای اندو شده
84- انتخاب نوع ترميم جهت درمان دندانهای درمان ریشه شده
85- تفاوت ترمیم دندانهای درمان ریشه شده با ترمیم دندانهای زنده
86- تکنیک های مختلف ترمیم دندانهای درمان ریشه شده با استفاده از پست و یا بدون استفاده از آن
87- نحوه ترمیم و بازسازی زیرساخت جهت روکش آینده
88- مواد و روشهای پیشنهادی در بازسازی دندانهای درمان ریشه شده
89- نحوه و زمان بندی مناسب در پیگیری بیماران پس از درمان (follow up)

عنوان برنامه: ترمیمی ۴ کد: ۳۳۱۵۱۱۱۴۲
اکلوژن در ترمیم دندانها
90- تعریف اکلوژن نرمال و پاتولوژیک
91- بررسی نیرو های اکلوزالی وارده بر دندانها
92- تاثير اکلوژن در انتخاب ماده و روش ترمیم دندانهای قدامی و خلفي
93- ملاحظات و تنظیم اکلوژن در ترمیم دندان ها در تماس مخرب و طبیعی
94- تفاوت ملاحظات اکلوژن در افراد سالمند و جوان
سمانهای رایج در دندانپزشکی
95- انواع مختلف سمانهای معمولی (CONVENTIONAL) و مزایا و معایب آنها
96- موارد و کاربرد و عدم کاربرد سمانهای معمولی (CONVENTIONAL)
97- انواع مختلف سمانهای رزینی و مزایا و معایب آنها
98- موارد و کاربرد و عدم کاربرد سمانهای رزینی
99- مقایسه بين سمانهای معمولی و سمانهای رزینی
معرفی انواع FRC و موارد کاربرد آنها
100- کاربرد انواع فایبر در دندانپزشکی (فایبر پست و بریج FRC | وريتينرو SPLINT)
101- معرفی انواع بریج های FRC و موارد کاربرد آنها
102- تکنیک استفاده از بریج های FRC مسقیم و غیر مستقیم
103- روش سمان کردن بریج های FRC غير مستقيم
104- علل شکست و موفقیت در بریج های FRC
105- آیا بریج های FRC در همه موارد جایگزین بریج های رایج با تراش وسیع تر می باشند؟
سفید کردن دندانها
106- انواع تغيير رنگ های دندانی
107- چگونگی اثر Bleaching و انواع مواد سفیدگر
108- روش های مختلف vital bleaching در مطب و منزل
109- روش های مختلف non vital bleaching
110- عوارض جانبی سفید کردن دندانها و روش های مناسب مدیریت آنها

عنوان برنامه: ترمیمی ۵ کد : ۳۳۱۵۱۱۱۴۳
اصول زیبایی
111- اصول زیبایی در طراحی لبخند
112- اصول و روشهای آنالیز صورت و لبها
113- اصول و روشهای آنالیز سیستم دهانی و دندانی
114- قوانین رعایت تقارن و تناسب در آفرینش لبخند زیبا
115- تفاوت قوانین زیبایی در سالمندان و جوانان
هنر کاربرد و انتخاب رنگ و نور
116- هنر انتخاب و کاربرد رنگ و نور در دندانپزشکی
117- تاثیر نور پردازی مطب دندانپزشکی در انتخاب رنگ
118- روش های مختلف انتخاب رنگ
119- شناخت اجزای مختلف رنگ دندانها
120- پدیده متامريسم
121- ابزارهای کمک کننده در انتخاب رنگ از قبیل اسپکتروفوتومتر و کالریمتر
انواع ونیرهای کامپوزیتی
122- اصول تشخیصی و طرح درمان در ونیرهای کامپوزیتی
123- تکنیک های کاربردی در ونیرهای کامپوزیتی
124- انتخاب کامپوزیت مناسب در ونیرهای کامپوزیتی
125- روشهای مختلف آماده سازی دندانها جهت ونیرهای کامپوزیتی
126- روشهای مختلف بستن دیاستم های دندانی
127- نحوه و زمان بندی مناسب در پیگیری بیماران پس از درمان (follow up)
انواع لامینیت های پرسلني
128- انواع سرامیک های مورد استفاده در ونیر های پرسلنی
129- اصول تشخیصی و طرح درمان در ونیرهای پرسلنی
130- روش های مختلف آماده سازی دندانها جهت ونیر های پرسلني
131- روش های مختلف قالبگیری در ونیر های پرسلني
132- اصول باندینگ و سمان کردن ونیر های پرسلني
133- باز سازی و ترمیم پرسلنهای شکسته
134- نحوه و زمان بندی مناسب در پیگیری بیماران پس از درمان (follow up)