سرفصل های رشته اندو

عنوان برنامه: آشنایی با سه مرحله اصلی درمان ریشه کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۶
روش های تشخیص، طرح درمان، انتخاب بیمار و آموزش به بیمار
1. معرفی و چگونگی کاربرد تست های تشخیصی (كلینیکی | رادیوگرافی و …)
2. تشریح مراحل درمان برای بیمار و بررسی شناخت و آگاهی بیمار نسبت به درمان
Case Selection
3. اهمیت ارزیابی امکان انجام درمانهای جانبی : (پریودنتال ، ترمیمی و پروتز)
4. بررسی عوامل موثر در انتخاب درمان و چگونگی ارجاع بيمار برای مشاوره و ارجاع به اندودانتیست
چگونگی حفظ حيات پالپ
5. انتخاب مناسب بیمار (Case selection)
6. مواد و تکنیک های جدید
7. پیگیری بیمار ((Follow up
اصول بی حسی در اندو
8. انواع مواد بی حسی طولانی اثر و کوتاه اثر
9. اهمیت بی حسی عمیق در درمان های اندو
10. آشنائی بیشتر با روش های مختلف بی حسی در درمان های ریشه
استفاده از دستگاه آپکس فایندر ودیجیتال رادیوگرافی
11. آشنائی با اصول کار دستگاه های اپکس فایندر
12. آشنائی با دستگاه های جدید
13. اهميت استفاده از دستگاه های آپکس فایندر در موارد خاص

عنوان برنامه : مروری بر مراحل مختلف درمان ریشه کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۷

تاریخچه و معرفی سیستم های روتاری
14. آشنائی با وسایل و سیستم های روتاری (چرخشی)
15. اصول کار کردن با دستگاه های روتاری
16. آشنائی با فایل های موجود
چگونگی استفاده از مواد شستشو دهنده و داروهای داخل کانال با توجه به اصول بیولوژیک
17. لزوم و اهمیت استفاده از مواد شوینده
18. چگونگی استفاده از مواد شستو دهنده جدید
19. آشنایی با اصول کار با هیپوکلریت سدیم
20. انواع داروهای داخل کانال و نحوه استفاده از آن ها
روش های مختلف پر کردن کانال و انواع سیلرها
21. هدف از پر کردن کانال , طول پرکردگی و شرایط آمادگی کانال جهت پرکردن
22. اهمیت سیل آپیکالی و کرونالی
23. انتخاب کاتاپرکای اصلی , انتخاب ابزار پرکردگی و اهمیت سیلر
24. چگونگی اجرای پرکردگی کانال با روش های تراکم طرفی وعمودی
25. اشاره به دیگر روش ها و کاربرد آنها در پرکردن کانال
26. آشنایی با مزایا و معایب استفاده از گوتا پرکای ترموپلاستیک در پرکردن کانال
27. معرفی روش های موجود
28. بررسی مکانیسم روشهای معمول با روش های فوق در برقراری سیل آپیکالی
29. مزایا و معایب انواع سیلرها و روش های استفاده آن

عنوان برنامه: تشخیص در اندودنتیکس، آماده کردن کانال، حوادث حین درمان، ابزار و وسایل جدید کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۸
اورژانس های اندودونتیکس
30. شناخت بیماری های حاد پالپ و پری آپیکال مانند پولپیت و آبسه حاد آلوئول و روش های درمان آن ها
31. اورژانس های حین درمان اندودنتيكس ( Flare – up ) شناخت علت | و پیشگیری و چگونگی درمان آن ها
آشنایی با داروهای مورد کاربرد در درمان ریشه
32. آنتی بیوتیک ها
33. ضد دردها و مسكن ها
حوادث حین درمان
34. آشنایی با خطاهای حین درمان از مرحله تهیه حفره دسترسی تا مرحله پرکردن کانال
35. آشنائی با روش های تشخیص، درمان و پیشگیری
36. اصول برخورد و مدیریت موارد فوق
درمان مجدد ریشه Retreatment
37. دلایل موفقیت و عدم موفقیت در درمان های اندو
38. آشنائی با موارد انديكاسيون درمان مجدد ریشه
39. آشنائی با تکنیک های انجام درمان مجدد ریشه
اصول جراحی های اندودنتیکس
40. اصول موارد تجویز جراحی های اندو
41. آشنائی با تکنیک جراحی های اندو
42. آشنائی با اصول قدیم و جدید جراحی های اندو

عنوان برنامه: آماده کردن و پر کردن کانال و ابزار و وسایل جدید درمان دندان های تروماتیزه کد: ۳۳۱۵۱۱۱۰۹
درمان های دندان های تروماتيزه
43. تقسیم بندی شکستگی های تاج و ریشه متعاقب ضربه
44. درمان و پیش آگهی حالات مختلف شکستگی دندان
45. واکنش پالپ به ضربه و علائم کلینیکی و رادیولوژی در کوتاه مدت و دراز مدت
46. تقسیم بندی تحلیل ریشه و بررسی اتیولوژی، درمان و پیش آگهی آنها
47. بررسی اتیولوژی، درمان و پیش آگهی دندان های با آپکس باز
درمان دندان های تراماتیزه – صدمه به بافت نرم
48. ارزیابی میزان پارگی نسوج نرم آسیب دیده
49. اقدامات جهت ترمیم بافتهای آسیب دیده
تاثیر متقابل شرایط سیستمیک بیمار برطرح درمان اندو
50. معلولیت های جسمی و ذهنی
51. بیماری های سیستمیک
52. افراد سالمند
استفاده از لیزر در اندو
53. آشنائی با تکنیک استفاده از لیزر
54. برتری و مزیت استفاده از لیزر در درمانهای ریشه
اخلاق و قوانین حرفه ای در درمان ریشه
55. موارد شایع شکایات در درمان ریشه
56. مدیریت خطاها در درمان ریشه

عنوان برنامه: آماده کردن کانال با سیستم روتاری پر کردن کانال + آشنایی با ابزار جدید در اندودنتیکس
کد: ۳۳۱۵۱۱۱۱۰
نشت پرکردگی تاجی و نقش آن در میزان موفقیت و شکست
57. تاثیر زمان بين درمان اندو و بازسازی دندان
58. تاثیر پروتز و پرکردگی های نامناسب در ریز نشت
باز سازی تاج دندان های اندو شده
59. چگونگی قرار دادن پست در دندانهای قدامی و خلفی
60. بررسی فاکتور های موثر در نگهداری دندان پس از درمان ریشه
61. چگونگی ترمیم حفره دسترسی
ضایعات اندو – پریو اصول تشخیصی و طرح درمان
62. بررسی راه های ارتباطی پالپ و بافت پریودونتال
63. آشنائی با تأثيرات متقابل بیماری های پالپ و پریو بر یکدیگر
64. تشخیص و طرح درمان در بیماری های اندو – پریو
اثر متقابل درمان های اندو ، ارتو و پریو بر یکدیگر
65. اندو و پريو
66. اندو و ارتو
جایگاه اندو و ایمپلنت
67. پارامتر های موفقیت در ایمپلنت
68. تشخیص و طرح درمان حفظ یا کشیدن و جایگزینی دندان با ایمپلنت

عنوان برنامه: کارگاه عملی اندو کد: ۳۳۱۵۱۱۱۱۱
مراحل مختلف درمان اندو (تئوری و عملی)
69. ارتباط حرفه ای با بیمار و همراه
70. کنترل عفونت و ایمنی بیمار
71. ارگونومی و تنظیم یونیت
72. ایزولاسیون
73. تهیه حفره دسترسی
74. آماده سازی کانال (فایل دستی و روتاری)
75. اندازه گیری طول کانال رادیوگرافی و اپکس فایندر)
76. پرکردن کانال
تذكر : این برنامه بصورت تئوری و نمایش فیلم و دموی انجام کار توسط مدرس انجام میشود .

دندانپزشکی سالمندان ( بیماریها، اندو ، پریو، پروتز و رادیولوژی)
77- مبانی و اپیدمیولوژی سالمندی
78-تغييرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بافت نرم و سخت حفره دهان،غدد بزاقی ، مخاط در سالمندان
79-تغييرات نسوج دندانی در سالمندان (سایش ها ، تغييرات ,Aging Dentition , (…VD
80-ملاحظات دندانپزشکی در مبتلایان به بیماریهای سیستمیک مرتبط با سالمندی
81-ملاحظات مرتبط با درمان های اندو در سالمندان
82-ملاحظات مرتبط با درمان های پریو در سالمندان
83-ملاحظات مرتبط با درمان های پروتز در سالمندان
84-ملاحظات مرتبط با درمان جراحی در سالمندان
85-علائم رادیوگرافیک تغییرات نرمال و ضایعات استخوانی درسالمندان