پانزدهمین کنگره علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با همکاری گسترده و وسیع گروهی برگزارخواهد شد.

اولین جلسه شورای مشاوران علمی پانزدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور برگزیده ای از اساتید و سخنوران گرانقدر دندانپزشکی کشور، روز پنجشنبه 8 تیر 1402 از ساعت ۹:۳0 تا ۱۲:۳۰ در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار گردید.
کنگره پانزدهم قرار بود در سال ۱۴۰۱ برگزار گردد که برگزاری آن به سال ۱۴۰۲ موکول گردید. جلسات متعددی برای تدوین برنامه این کنگره در چنین روزهایی در سال 1401 نیز برگزار گردیده بود.
در این جلسه در پیرامون ضرورت های آموزش های دندانپزشکی در موضوعات و سطوح مختلف گفتگو شد.
درمورد ضرورت روش ها، پدیده ها، کاربرد دستگاه ها و تجهیزات جدید اظهارنظر گردید و بر ضرورت تکیه بر اصول آموزش علمی پایه ای نیز اصرار ورزیده شد.
در خصوص عوارض درمان‌های دندانپزشکی و چگونگی رویایی با نبایدها نیز نظرات سازنده ای مطرح گردید و پیشنهاد شد در روح اندیشه های برگزاری کنگره با تکیه بر تم اصلی آن ” نقش آموزش های آکادمیک در موفقیت درمان” در مورد نبایدها مفصل صحبت شود و درضمن با دادن فرصت های کافی برای ساماندهی مباحث اصلی در تمام زمینه نیز تبادل نظر گردید.

متن کامل گزارش به زودی انتشار خواهد یافت.