راهنمای عضویت در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

با اقتباس از اساس نامه علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ماده 8- عضویت در انجمن به طریق زیر میباشد.
— عضویت پیوسته هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترا در یکی از رشته های دندانپزشکی با رشته های مرتبط باشند می توانند طبق ضواط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن در آیند.
— عضویت وابسته افرادی که حائز شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت انجمن در آیند.
کلیه کسانی که دارای درجه تخصصی در یکی از رشته های دندانپزشکی باشند و کلیه افرادی که دارای مدرک تایید شده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در رده بهداشتکاران و تکنسین ها
— عضویت افتخاری: شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند میتوانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره ۱ اعضای وابسته میتوانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
تبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت مؤسس و هیأت مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

ماده ۹ هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصر 1- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
تبصره 2- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات ستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت هیئت مدیره کرده باشند.

ماده ۱۰ عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد.
10-1- استعفای کتبی عضو
عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می نماید.
۱۰-۳ – زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۱ – مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۲- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند ۷ ماده ۳ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون با هیأت مدیره خواهد بود.