راهنمای عضویت در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

با اقتباس از اساس نامه علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

ماده 8- عضویت در انجمن به طریق زیر میباشد.
— کلیه افرادی که آخرین مدرک تحصیلی ایشان دکترای دندانپزشک عمومی (دکترای دندانپزشکی حرفه ای) می باشد.
–کلیه افرادی که دارای مدرک تایید شده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در رده بهداشتکاران و تکنسین ها باشند.
— عضویت افتخاری: شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند میتوانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت مؤسس و هیأت مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت کنند.
تبصر 1- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
تبصره 2- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات ستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت هیئت مدیره کرده باشند.

ماده ۱۰ عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد.
10-1- استعفای کتبی عضو
عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می نماید.
۱۰-۳ – زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۱ – مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۲- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند ۷ ماده ۳ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون با هیأت مدیره خواهد بود.