دکتر باقر شهنی زاده

رئیس هیات مدیره

دکتر لیلا صدقی

نائب رئیس هیات مدیره

دکتر مارال قربان زاده

خزانه دار

دکتر علیرضا فروزنده

دبیر هیات مدیره

دکتر همایون سیگاری

عضو هیات مدیره

دکتر محمدحسین ارگانی

عضو هیات مدیره

دکتر ابراهیم جوادی نژاد

عضو هیات مدیره

دکتر آرش رحیمی

عضو هیات مدیره

دکتر صدیقه امجدی

عضو هیات مدیره

دکتر سیدعلی پاکزاد مقدم

بازرس هیات مدیره