سه شنبه 01 آبان 1397
لیست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

لیست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

لیست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

لیست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره  انجمن دندانپزشکان عمومی ایران


ردیف نام و نام خانوادگی عکس
1 دکتر محمد حسین ارگانی
2 دکتر صدیقه امجدی
3 دکتر حمیدرضا باریکانی
4 دکتر ابراهیم جوادی نژاد
5 دکتر آرش رحیمی
6 دکتر آرش زاهدی گلپایگانی
7 دکتر پویان سعیدی
8 دکتر همایون سیگاری